TÌNH HÌNH XỬ LÝ TỜ TRÌNH KHEN THƯỞNG THÁNG 11/2012

 10389 lượt xem
 

 TÌNH HÌNH XỬ LÝ TỜ TRÌNH KHEN THƯỞNG THÁNG 11/2012

Stt

Đơn vị

Số TTr còn tồn tháng trước

Số TTr nhận được trong tháng

Số TTr đã xử lý

Số TTr còn tồn

1

Vụ 1

0

4

1

3

2

Vụ 2

12

117

118

11

3

Vụ 3

15

71

80

6

4

Cơ quan đại diện phía nam

12

38

31

19

 

Tổng

39

230

230

39

 

 
Ý kiến của bạn