Đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng Huy chương Vì an ninh Tổ quốc

10/10/2011 12:00:00 AM
Huy chương vì an ninh Tổ quốc

Quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005:

Điều 55

"Huy chương Vì an ninh Tổ quốc" để tặng cho sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp có thời gian phục vụ liên tục trong Công an nhân dân từ 25 năm trở lên.

 

Nghị định Số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng:

Điều 40. “Huy chương Vì an ninh Tổ quốc”

1. Đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng “Huy chương Vì an ninh Tổ quốc” được thực hiện theo quy định tại Điều 55 của Luật Thi đua, Khen thưởng.

2. Ngoài mức thời gian công tác quy định tại Điều 55 của Luật Thi đua, Khen thưởng, người được tặng Huy chương phải có tinh thần tích cực công tác, học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, không phạm khuyết điểm lớn.

3. Bộ Công an hướng dẫn cụ thể về đối tượng, tiêu chuẩn các Huy chương quy định tại khoản 1 Điều này sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ.

Theo luật Thi đua - Khen thưởng

Quay lại | Lên đầu trang