Đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua Toàn quốc

10/12/2011 8:56:44 AM
Chiến sĩ thi đua Toàn quốc

Quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005:

Điều 21

Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có hai lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.

Theo luật Thi đua - Khen thưởng

Quay lại | Lên đầu trang