Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ I

Tự thuật thành tích của chiến sĩ Hoàng Hanh

Báo cáo tình hình thi đua ái quốc