Kết luận của Trưởng ban về kế hoạch công tác năm 2013 của các vụ, đơn vụ thuộc Ban

Ngày 05 tháng 3 năm 2013, tại cuộc họp phê duyệt kế hoạch công tác năm 2013, sau khi nghe các vụ, đơn vị báo cáo, Trưởng ban đã kết luận ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ, các vụ, đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2013, cụ thể như sau:

 1. Vụ I:

- Hoàn thiện những nội dung trong Đề án “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” theo Thông báo số 120-TB/TW ngày 18/01/2013 của Bộ Chính trị.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tập trung hoàn thiện Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng trình Quốc hội.
- Tham mưu xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng (sau khi Luật được Quốc hội thông qua).
- Tham mưu xây dựng các văn bản chỉ đạo và  hoạt động của Thường trực Hội đồng và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương.
- Tham mưu phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng Thông tư hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng.
- Tập trung nghiên cứu, thực hiện tốt công tác tham mưu, soạn thảo các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng.
- Nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ khen thưởng.
 
2. Vụ II:
 
- Đánh giá và đề xuất các biện pháp tổ chức hoạt động Khối thi đua các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương trong thời gian tới.
- Phối hợp với các Vụ, phòng (ban) Thi đua - Khen thưởng các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương rà soát Thông tư, Quyết định, quy chế về công tác thi đua, khen thưởng; đề xuất, nâng cao chất lượng và khắc phục những hạn chế trong tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, tập trung vào các đơn vị còn yếu.
- Chủ trì tham mưu tổ chức Lễ báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Gặp gỡ, giao lưu giữa một số Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang với thế hệ trẻ nhân kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày Truyền thống thi đua yêu nước. 
- Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng và các vụ, đơn vị thuộc Ban để thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính trong công tác thi đua, khen thưởng.
- Thẩm tra, rà soát các hồ sơ, tờ trình để nâng cao chất lượng khen thưởng; bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức trong Vụ. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đảm bảo công khai, công bằng; phân công theo dõi thống nhất theo Bộ, không theo dõi theo Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước.
- Tập trung tăng cường công tác giáo dục tư tưởng để nội bộ thống nhất, đoàn kết; giải quyết những vấn đề công chức trong Vụ còn băn khoăn, vướng mắc.
- Bố trí lại phòng làm việc cho bà Lê Hoàng Yến, chuyên viên chính của Vụ ngồi cùng phòng làm việc với một chuyên viên khác thuộc Vụ.
 
3. Vụ III:
 
- Đánh giá và đề xuất các biện pháp tổ chức hoạt động Cụm thi đua các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian tới.
- Làm đầu mối tham mưu tổng thể các hoạt động Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày Truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 – 11/6/2013); tham mưu tổ chức, theo dõi, triển khai phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.
- Phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, đánh giá việc thực hiện các quy chế, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng ở địa phương; đề xuất, nâng cao chất lượng và khắc phục những hạn chế trong tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, tập trung vào các đơn vị còn yếu.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ, tờ trình đề nghị khen thưởng; tập trung xem xét, giải quyết cơ bản các hồ sơ khen thưởng kháng chiến còn tồn đọng. Trường hợp phải làm thêm giờ, Vụ III phối hợp với Văn phòng thực hiện theo quy định.
- Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức trong Vụ.
- Thực hiện phân công lại chuyên viên theo dõi công tác thi đua, khen thưởng các tỉnh, thành phố để chuyên viên trong Vụ nắm bắt toàn diện về lĩnh vực thi đua, khen thưởng của các địa phương trên cả nước.
 
4. Thanh tra:
 
- Thực hiện kế hoạch thanh tra theo kế hoạch đã được lãnh đạo Ban và lãnh đạo Bộ phê duyệt năm 2013; nâng cao chất lượng các báo cáo kết luận sau thanh tra. Cần đầu tư nghiên cứu sâu hơn, sát thực tế để tham mưu giúp lãnh đạo Ban về nghiệp vụ thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng, đặc biệt là trả lời đơn thư.
- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ kiện toàn, củng cố đơn vị sau khi có Quyết định thay thế Quyết định số 59/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyện hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ.
- Soạn bài giảng về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng (hoàn thành trước tháng 7/2013).
 
5. Vụ Tổ chức cán bộ:
 
- Chủ trì và phối hợp các vụ, đơn vị thuộc Ban để xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các vụ, đơn vị thuộc Ban sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ.
- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Nội vụ hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thay thế Quyết định số 59/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ và Quyết định thay thế Hướng dẫn số 69/HD-BTĐKT quy định tạm thời về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý của Ban. 
- Xây dựng kế hoạch củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ thuộc Ban; tham mưu giúp Trưởng ban về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tiếp nhận, điều động, luân chuyển công chức trong Ban.
- Tham mưu thực hiện chính sách cán bộ cho công chức của Ban; quản lý hồ sơ cán bộ và tổ chức thực hiện bổ sung hồ sơ cán bộ theo quy định.
- Phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch củng cố, tăng cường cán bộ và ổn định tổ chức các vụ, đơn vị thuộc Ban.
- Xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2013.
 
6. Văn phòng:
 
- Tham mưu cho lãnh đạo Ban về kinh phí, cơ sở vật chất tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; tổ chức trưng bày ảnh, hiện vật truyền thống Ngành Thi đua, khen thưởng; gặp mặt các thế hệ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng qua các thời kỳ.
- Phối hợp với các vụ, đơn vị thuộc Ban thực hiện cải cách hành chính trong cơ quan Ban.
- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng Đề án thành lập Phòng Lưu trữ - Truyền thống.  
 
7. Tạp chí Thi đua – Khen thưởng:
 
- Nâng cao chất lượng tin bài và số lượng phát hành tạp chí, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường công tác tuyên truyền.
- Tăng cường công tác tuyên truyền kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến.
- Tăng cường quản lý đội ngũ cộng tác viên ở cơ sở làm công tác quảng cáo. Xây dựng Quy chế quản lý đội ngũ cộng tác viên quảng cáo.
- Xây dựng Đề án nâng cao số lượng và chất lượng Tạp chí Thi đua – Khen thưởng.
- Quản lý thu, chi đảm bảo đúng quy định. Báo cáo lãnh đạo Ban hiệu quả sử dụng cơ sở số 28 Trương Quốc Dung, thành phố Hồ Chí Minh. 
 
8. Trung tâm Tin học:
 
- Quản lý và vận hành Cổng thông tin điện tử của Ban, tuyên truyền kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.
- Tham mưu giúp lãnh đạo Ban quản lý, điều hành, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc, xây dựng hộp thư điện tử, hướng dẫn khai thác thông tin, ứng dụng tin học vào quản lý hồ sơ khen thưởng trong toàn Ban.
- Xây dựng kế hoạch, dự toán mua phần mềm quản lý hồ sơ khen thưởng, văn bản đi, văn bản đến (tháng 6/2013 hoàn thành). 
- Quản lý thu, chi đảm bảo đúng quy định. Duy trì bảo dưỡng máy tính cho cơ quan. 
- Giao cho Vụ Tổ chức cán bộ kiểm tra hợp đồng lao động ở Trung tâm Tin học. Trường hợp nào không đủ tiêu chuẩn, điều kiện đáp ứng yêu cầu công tác thì không tiếp tục ký lại hợp đồng.
 
9. Trung tâm Đào tạo:
 
- Hoàn thiện bổ sung Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ vào tập bài giảng; bổ sung bài giảng về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành thi đua, khen thưởng.
- Tìm cộng tác viên (mỗi chuyên đề 05 cộng tác viên).
- Tham mưu giúp lãnh đạo tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ thi đua, khen thưởng.
- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ kiện toàn tổ chức của Trung tâm Đào tạo. 
 
10. Về tổ chức, biên chế: Các vụ, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thực tế đội ngũ công chức, nhân viên tại đơn vị mình, khẩn trương xây dựng Đề án thành lập đơn vị cấp phòng (nếu có) và đề án vị trí việc làm để làm căn cứ bổ sung biên chế gửi về Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định, tổng hợp trình lãnh đạo Ban xem xét, phê duyệt.
 
 
Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại
     

Kết luận của Trưởng ban về kế hoạch công tác năm 2013 của các vụ, đơn vụ thuộc Ban

Ngày 05 tháng 3 năm 2013, tại cuộc họp phê duyệt kế hoạch công tác năm 2013, sau khi nghe các vụ, đơn vị báo cáo, Trưởng ban đã kết luận ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ, các vụ, đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2013, cụ thể như sau:

 1. Vụ I:

- Hoàn thiện những nội dung trong Đề án “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” theo Thông báo số 120-TB/TW ngày 18/01/2013 của Bộ Chính trị.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tập trung hoàn thiện Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng trình Quốc hội.
- Tham mưu xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng (sau khi Luật được Quốc hội thông qua).
- Tham mưu xây dựng các văn bản chỉ đạo và  hoạt động của Thường trực Hội đồng và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương.
- Tham mưu phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng Thông tư hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng.
- Tập trung nghiên cứu, thực hiện tốt công tác tham mưu, soạn thảo các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng.
- Nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ khen thưởng.
 
2. Vụ II:
 
- Đánh giá và đề xuất các biện pháp tổ chức hoạt động Khối thi đua các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương trong thời gian tới.
- Phối hợp với các Vụ, phòng (ban) Thi đua - Khen thưởng các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương rà soát Thông tư, Quyết định, quy chế về công tác thi đua, khen thưởng; đề xuất, nâng cao chất lượng và khắc phục những hạn chế trong tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, tập trung vào các đơn vị còn yếu.
- Chủ trì tham mưu tổ chức Lễ báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Gặp gỡ, giao lưu giữa một số Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang với thế hệ trẻ nhân kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày Truyền thống thi đua yêu nước. 
- Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng và các vụ, đơn vị thuộc Ban để thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính trong công tác thi đua, khen thưởng.
- Thẩm tra, rà soát các hồ sơ, tờ trình để nâng cao chất lượng khen thưởng; bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức trong Vụ. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đảm bảo công khai, công bằng; phân công theo dõi thống nhất theo Bộ, không theo dõi theo Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước.
- Tập trung tăng cường công tác giáo dục tư tưởng để nội bộ thống nhất, đoàn kết; giải quyết những vấn đề công chức trong Vụ còn băn khoăn, vướng mắc.
- Bố trí lại phòng làm việc cho bà Lê Hoàng Yến, chuyên viên chính của Vụ ngồi cùng phòng làm việc với một chuyên viên khác thuộc Vụ.
 
3. Vụ III:
 
- Đánh giá và đề xuất các biện pháp tổ chức hoạt động Cụm thi đua các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian tới.
- Làm đầu mối tham mưu tổng thể các hoạt động Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày Truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 – 11/6/2013); tham mưu tổ chức, theo dõi, triển khai phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.
- Phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, đánh giá việc thực hiện các quy chế, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng ở địa phương; đề xuất, nâng cao chất lượng và khắc phục những hạn chế trong tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, tập trung vào các đơn vị còn yếu.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ, tờ trình đề nghị khen thưởng; tập trung xem xét, giải quyết cơ bản các hồ sơ khen thưởng kháng chiến còn tồn đọng. Trường hợp phải làm thêm giờ, Vụ III phối hợp với Văn phòng thực hiện theo quy định.
- Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức trong Vụ.
- Thực hiện phân công lại chuyên viên theo dõi công tác thi đua, khen thưởng các tỉnh, thành phố để chuyên viên trong Vụ nắm bắt toàn diện về lĩnh vực thi đua, khen thưởng của các địa phương trên cả nước.
 
4. Thanh tra:
 
- Thực hiện kế hoạch thanh tra theo kế hoạch đã được lãnh đạo Ban và lãnh đạo Bộ phê duyệt năm 2013; nâng cao chất lượng các báo cáo kết luận sau thanh tra. Cần đầu tư nghiên cứu sâu hơn, sát thực tế để tham mưu giúp lãnh đạo Ban về nghiệp vụ thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng, đặc biệt là trả lời đơn thư.
- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ kiện toàn, củng cố đơn vị sau khi có Quyết định thay thế Quyết định số 59/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyện hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ.
- Soạn bài giảng về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng (hoàn thành trước tháng 7/2013).
 
5. Vụ Tổ chức cán bộ:
 
- Chủ trì và phối hợp các vụ, đơn vị thuộc Ban để xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các vụ, đơn vị thuộc Ban sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ.
- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Nội vụ hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thay thế Quyết định số 59/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ và Quyết định thay thế Hướng dẫn số 69/HD-BTĐKT quy định tạm thời về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý của Ban. 
- Xây dựng kế hoạch củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ thuộc Ban; tham mưu giúp Trưởng ban về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tiếp nhận, điều động, luân chuyển công chức trong Ban.
- Tham mưu thực hiện chính sách cán bộ cho công chức của Ban; quản lý hồ sơ cán bộ và tổ chức thực hiện bổ sung hồ sơ cán bộ theo quy định.
- Phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch củng cố, tăng cường cán bộ và ổn định tổ chức các vụ, đơn vị thuộc Ban.
- Xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2013.
 
6. Văn phòng:
 
- Tham mưu cho lãnh đạo Ban về kinh phí, cơ sở vật chất tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; tổ chức trưng bày ảnh, hiện vật truyền thống Ngành Thi đua, khen thưởng; gặp mặt các thế hệ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng qua các thời kỳ.
- Phối hợp với các vụ, đơn vị thuộc Ban thực hiện cải cách hành chính trong cơ quan Ban.
- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng Đề án thành lập Phòng Lưu trữ - Truyền thống.  
 
7. Tạp chí Thi đua – Khen thưởng:
 
- Nâng cao chất lượng tin bài và số lượng phát hành tạp chí, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường công tác tuyên truyền.
- Tăng cường công tác tuyên truyền kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến.
- Tăng cường quản lý đội ngũ cộng tác viên ở cơ sở làm công tác quảng cáo. Xây dựng Quy chế quản lý đội ngũ cộng tác viên quảng cáo.
- Xây dựng Đề án nâng cao số lượng và chất lượng Tạp chí Thi đua – Khen thưởng.
- Quản lý thu, chi đảm bảo đúng quy định. Báo cáo lãnh đạo Ban hiệu quả sử dụng cơ sở số 28 Trương Quốc Dung, thành phố Hồ Chí Minh. 
 
8. Trung tâm Tin học:
 
- Quản lý và vận hành Cổng thông tin điện tử của Ban, tuyên truyền kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.
- Tham mưu giúp lãnh đạo Ban quản lý, điều hành, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc, xây dựng hộp thư điện tử, hướng dẫn khai thác thông tin, ứng dụng tin học vào quản lý hồ sơ khen thưởng trong toàn Ban.
- Xây dựng kế hoạch, dự toán mua phần mềm quản lý hồ sơ khen thưởng, văn bản đi, văn bản đến (tháng 6/2013 hoàn thành). 
- Quản lý thu, chi đảm bảo đúng quy định. Duy trì bảo dưỡng máy tính cho cơ quan. 
- Giao cho Vụ Tổ chức cán bộ kiểm tra hợp đồng lao động ở Trung tâm Tin học. Trường hợp nào không đủ tiêu chuẩn, điều kiện đáp ứng yêu cầu công tác thì không tiếp tục ký lại hợp đồng.
 
9. Trung tâm Đào tạo:
 
- Hoàn thiện bổ sung Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ vào tập bài giảng; bổ sung bài giảng về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành thi đua, khen thưởng.
- Tìm cộng tác viên (mỗi chuyên đề 05 cộng tác viên).
- Tham mưu giúp lãnh đạo tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ thi đua, khen thưởng.
- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ kiện toàn tổ chức của Trung tâm Đào tạo. 
 
10. Về tổ chức, biên chế: Các vụ, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thực tế đội ngũ công chức, nhân viên tại đơn vị mình, khẩn trương xây dựng Đề án thành lập đơn vị cấp phòng (nếu có) và đề án vị trí việc làm để làm căn cứ bổ sung biên chế gửi về Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định, tổng hợp trình lãnh đạo Ban xem xét, phê duyệt.
 
 
Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại