Ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban tháng 07-2013

Ngày 01 tháng 8 năm 2013, tại cuộc họp giao ban công tác tháng 7, Trưởng ban đã có ý kiến chỉ đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

 1. Vụ I:

- Tiếp thu ý kiến của Ủy ban các Vấn đề xã hội của Quốc hội, hoàn thiện Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật thi đua, khen thưởng.  
- Thành lập Ban soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi Luật thi đua, khen thưởng.
- Tham gia góp ý xây dựng dự thảo Nghị định về tiêu chuẩn, quy trình thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo, Thầy thuốc, Nghệ nhân, Nghệ sĩ (Nhân dân, Ưu tú), Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước. 
- Phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị “Về sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
- Tiếp tục trả lời những thắc mắc, ý kiến của cử tri hỏi về thi đua, khen thưởng.
 
2. Vụ II:
- Đôn đốc sơ kết các khối thi đua, kết thúc vào ngày 15/8.
- Góp ý dự thảo Quy chế thi đua, khen thưởng của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2012 – 2017.
 
3. Vụ III: 
Tiếp tục hoàn thiện dự thảo hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dân thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
 
4. Trung tâm Tin học: 
- Phối hợp với Văn phòng xây dựng phần mềm quy trình, thủ tục hồ sơ  trong tháng 8.
- Tập huấn cho cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan về sử dụng hệ thống thư điện tử và mạng LAN. 
 
5. Vụ Tổ chức cán bộ:
- Tham mưu văn bản để lãnh đạo Ban trình Bộ Nội vụ đề nghị sửa đổi Nghị định 122/NĐ-CP ngày 04/10/2005.
- Báo cáo lãnh đạo Ban về việc tiếp nhận, bổ nhiệm quy hoạch trong tháng 8; trình Lãnh đạo ban về việc bổ sung nhân sự cho Văn phòng trong tuần tới (từ 05-09/8/2013).
- Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, lãnh đạo.
 
6. Văn phòng: 
- Triển khai xây dựng, sửa đổi Nghị định 50/2006/NĐ-CP ngày 19/5/2006 của Chính phủ quy định mẫu Huân chương, Huy chương, Huy hiệu, Bằng Huân chương, Bằng Huy chương, Cờ Thi đua, Bằng khen, Giấy khen: Xây dựng báo cáo đánh giá 7 năm thực hiện Nghị định 50/2006/NĐ-CP; thiết kế mẫu các loại Huân chương, Huy chương, Huy hiệu, Bằng, Cờ Thi đua, Giấy khen, Giấy chứng nhận danh hiệu thi đua… Họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập.
- Rà soát việc cấp đổi trong tháng 8.
- Tiếp tục hoàn thiện quy trình ISO của Ban.
 
Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại
     

Ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban tháng 07-2013

Ngày 01 tháng 8 năm 2013, tại cuộc họp giao ban công tác tháng 7, Trưởng ban đã có ý kiến chỉ đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

 1. Vụ I:

- Tiếp thu ý kiến của Ủy ban các Vấn đề xã hội của Quốc hội, hoàn thiện Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật thi đua, khen thưởng.  
- Thành lập Ban soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi Luật thi đua, khen thưởng.
- Tham gia góp ý xây dựng dự thảo Nghị định về tiêu chuẩn, quy trình thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo, Thầy thuốc, Nghệ nhân, Nghệ sĩ (Nhân dân, Ưu tú), Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước. 
- Phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị “Về sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
- Tiếp tục trả lời những thắc mắc, ý kiến của cử tri hỏi về thi đua, khen thưởng.
 
2. Vụ II:
- Đôn đốc sơ kết các khối thi đua, kết thúc vào ngày 15/8.
- Góp ý dự thảo Quy chế thi đua, khen thưởng của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2012 – 2017.
 
3. Vụ III: 
Tiếp tục hoàn thiện dự thảo hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dân thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
 
4. Trung tâm Tin học: 
- Phối hợp với Văn phòng xây dựng phần mềm quy trình, thủ tục hồ sơ  trong tháng 8.
- Tập huấn cho cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan về sử dụng hệ thống thư điện tử và mạng LAN. 
 
5. Vụ Tổ chức cán bộ:
- Tham mưu văn bản để lãnh đạo Ban trình Bộ Nội vụ đề nghị sửa đổi Nghị định 122/NĐ-CP ngày 04/10/2005.
- Báo cáo lãnh đạo Ban về việc tiếp nhận, bổ nhiệm quy hoạch trong tháng 8; trình Lãnh đạo ban về việc bổ sung nhân sự cho Văn phòng trong tuần tới (từ 05-09/8/2013).
- Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, lãnh đạo.
 
6. Văn phòng: 
- Triển khai xây dựng, sửa đổi Nghị định 50/2006/NĐ-CP ngày 19/5/2006 của Chính phủ quy định mẫu Huân chương, Huy chương, Huy hiệu, Bằng Huân chương, Bằng Huy chương, Cờ Thi đua, Bằng khen, Giấy khen: Xây dựng báo cáo đánh giá 7 năm thực hiện Nghị định 50/2006/NĐ-CP; thiết kế mẫu các loại Huân chương, Huy chương, Huy hiệu, Bằng, Cờ Thi đua, Giấy khen, Giấy chứng nhận danh hiệu thi đua… Họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập.
- Rà soát việc cấp đổi trong tháng 8.
- Tiếp tục hoàn thiện quy trình ISO của Ban.
 
Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại