Ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban tháng 08-2013

Ngày 28 tháng 8 năm 2013, tại cuộc họp giao ban công tác tháng 8, Trưởng ban đã có ý kiến chỉ đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

 1. Vụ I:

- Tiếp tục làm việc với Ủy ban Các vấn đề xã hội, và các cơ quan liên quan hoàn chỉnh dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, Khen thưởng để trình Quốc hội vào phiên họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII.
 
- Tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập, xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, Khen thưởng thay thế Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.
 
- Tham gia xây dựng dự thảo Nghị định về tiêu chuẩn, quy trình thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo, Thầy thuốc, Nghệ nhân, Nghệ sĩ (Nhân dân, Ưu tú), Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước. 
 
- Phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tham mưu, xây dựng Chỉ thị “Về sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
 
- Tiếp tục trả lời những thắc mắc, ý kiến của cử tri hỏi về thi đua, khen thưởng.

2. Vụ II:
 
Phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng lịch kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2013 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương và Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; Tổng hợp những kiến nghị, đề xuất của các Khối thi đua.
 
3. Vụ III: 
 
- Ban hành Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
 
- Thẩm định hồ sơ trình khen giáo dục kịp thời.
 
- Phối hợp với các địa phương xây dựng lịch kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2013 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương và Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; Tổng hợp những kiến nghị, đề xuất của các Cụm thi đua.
 
4. Thanh tra:
 
Xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2014 trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
 
5. Trung tâm Tin học: 
 
Lấy ý kiến nhân dân về các danh hiệu Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua trên Cổng thông tin điện tử của Ban.
 
6. Vụ Tổ chức cán bộ:
 
- Đôn đốc các vụ, đơn vị xây dựng quy chế của đơn vị nộp vụ Tổ chức trước ngày 15/9/2013.
 
- Hoàn thiện bảng kê khai xây dựng các vị trí việc làm của cán bộ, công chức và quy chế làm việc của Ban, các vụ đơn vị thuộc Ban.
 
7. Tạp chí Thi đua, Khen thưởng:
 
Phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tuyên truyền phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
 
8. Trung tâm Đào tạo:
 
Dự thảo Kế hoạch chương trình đào tạo, bồi dưỡng và biên soạn Tập bài giảng về công tác thi đua, khen thưởng để giảng dạy trong các trường chính trị cấp tỉnh,  Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, trình lãnh đạo Ban.
 
9. Văn phòng: 
 
- Triển khai xây dựng, sửa đổi Nghị định 50/2006/NĐ-CP ngày 19/5/2006 của Chính phủ quy định mẫu Huân chương, Huy chương, Huy hiệu, Bằng Huân chương, Bằng Huy chương, Cờ Thi đua, Bằng khen, Giấy khen: Xây dựng báo cáo đánh giá 7 năm thực hiện Nghị định 50/2006/NĐ-CP; thiết kế mẫu các loại Huân chương, Huy chương, Huy hiệu, Bằng, Cờ Thi đua, Giấy khen, Giấy chứng nhận danh hiệu thi đua… Họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập.
 
- Kiểm tra việc thực hành tiết kiệm điện, nước và sử dụng hiệu quả 8 giờ làm việc của cán bộ, công chức.
 
Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại
     

Ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban tháng 08-2013

Ngày 28 tháng 8 năm 2013, tại cuộc họp giao ban công tác tháng 8, Trưởng ban đã có ý kiến chỉ đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

 1. Vụ I:

- Tiếp tục làm việc với Ủy ban Các vấn đề xã hội, và các cơ quan liên quan hoàn chỉnh dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, Khen thưởng để trình Quốc hội vào phiên họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII.
 
- Tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập, xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, Khen thưởng thay thế Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.
 
- Tham gia xây dựng dự thảo Nghị định về tiêu chuẩn, quy trình thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo, Thầy thuốc, Nghệ nhân, Nghệ sĩ (Nhân dân, Ưu tú), Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước. 
 
- Phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tham mưu, xây dựng Chỉ thị “Về sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
 
- Tiếp tục trả lời những thắc mắc, ý kiến của cử tri hỏi về thi đua, khen thưởng.

2. Vụ II:
 
Phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng lịch kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2013 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương và Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; Tổng hợp những kiến nghị, đề xuất của các Khối thi đua.
 
3. Vụ III: 
 
- Ban hành Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
 
- Thẩm định hồ sơ trình khen giáo dục kịp thời.
 
- Phối hợp với các địa phương xây dựng lịch kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2013 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương và Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; Tổng hợp những kiến nghị, đề xuất của các Cụm thi đua.
 
4. Thanh tra:
 
Xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2014 trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
 
5. Trung tâm Tin học: 
 
Lấy ý kiến nhân dân về các danh hiệu Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua trên Cổng thông tin điện tử của Ban.
 
6. Vụ Tổ chức cán bộ:
 
- Đôn đốc các vụ, đơn vị xây dựng quy chế của đơn vị nộp vụ Tổ chức trước ngày 15/9/2013.
 
- Hoàn thiện bảng kê khai xây dựng các vị trí việc làm của cán bộ, công chức và quy chế làm việc của Ban, các vụ đơn vị thuộc Ban.
 
7. Tạp chí Thi đua, Khen thưởng:
 
Phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tuyên truyền phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
 
8. Trung tâm Đào tạo:
 
Dự thảo Kế hoạch chương trình đào tạo, bồi dưỡng và biên soạn Tập bài giảng về công tác thi đua, khen thưởng để giảng dạy trong các trường chính trị cấp tỉnh,  Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, trình lãnh đạo Ban.
 
9. Văn phòng: 
 
- Triển khai xây dựng, sửa đổi Nghị định 50/2006/NĐ-CP ngày 19/5/2006 của Chính phủ quy định mẫu Huân chương, Huy chương, Huy hiệu, Bằng Huân chương, Bằng Huy chương, Cờ Thi đua, Bằng khen, Giấy khen: Xây dựng báo cáo đánh giá 7 năm thực hiện Nghị định 50/2006/NĐ-CP; thiết kế mẫu các loại Huân chương, Huy chương, Huy hiệu, Bằng, Cờ Thi đua, Giấy khen, Giấy chứng nhận danh hiệu thi đua… Họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập.
 
- Kiểm tra việc thực hành tiết kiệm điện, nước và sử dụng hiệu quả 8 giờ làm việc của cán bộ, công chức.
 
Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại