Ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban tuần 4 tháng 10 năm 2013

Ngày 25 tháng 10 năm 2013, tại cuộc họp giao ban công tác tuần, Trưởng ban đã có ý kiến chỉ đạo các Vụ, đơn vị thuộc Ban, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

1. Vụ I:

- Tập trung vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. 
- Tiếp tục làm việc với Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội (chiều 29/10/2013).
- Chuẩn bị nội dung họp thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương: Dự thảo báo cáo phiên họp của thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương quý III/2013, nhiệm vụ quý IV/2013; Dự thảo báo cáo chia lại cụm khối thi đua và phân công thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương theo dõi cụm, khối; tổng hợp danh sách đề nghị phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc.
 
2. Vụ II:
 
- Phân công lại công việc cho các chuyên viên, chấn chỉnh thực hiện kỷ cương, nề nếp.
- Xây dựng Quy chế làm việc của Vụ.
- Tham mưu cho lãnh đạo Ban ban hành văn bản gửi các Bộ, ngành, địa phương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách trong báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng.
- Báo cáo giải trình đối với các Tờ trình tồn đọng.
 
3. Vụ III: 
 
- Tập trung giải quyết tồn đọng khen thưởng thành tích kháng chiến: giao cho các chuyên viên thực hiện.
- Báo cáo giải trình đối với các Tờ trình tồn đọng.
- Tham mưu cho lãnh đạo Ban xây dựng chương trình phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đẩy mạnh các phong trào thi đua, tăng cường khen thưởng cho nông dân; xây dựng chương trình phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tăng cường khen thưởng cho công nhân trong phong trào thi đua lao động giỏi.
- Tham mưu cho lãnh đạo Ban giải quyết chế độ, chính sách đối với các trường hợp được khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích kháng chiến). 
 
4. Vụ Tổ chức cán bộ:
 
- Trình lãnh đạo Ban Quy chế làm việc của Ban và các Vụ, đơn vị (ngày 31/10/2013, trừ Vụ 2 và Thanh tra).
- Làm quy trình, thủ tục bổ nhiệm lãnh đạo cấp phó cho Vụ I, Vụ III, Văn phòng.
- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lãnh đạo Vụ, đơn vị trên cơ sở phối hợp với Vụ 1 tổ chức Hội thảo xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng (cuối tháng 11/2013).
- Chuẩn bị các chế độ chính sách hưu trí đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Hấn. 
 
5. Tạp chí Thi đua, Khen thưởng:
 
- Tham mưu cho lãnh đạo Ban xây dựng chương trình phối hợp với Thông tân xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; giới thiệu các điển hình tiên tiến cho Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam để tuyên truyền.
- Có văn bản đề nghị các Bộ, ngành, địa phương giới thiệu gương sáng điển hình.
- Quản lý chặt chẽ đội ngũ cộng tác viên.
 
6. Trung tâm Đào tạo:
 
- Chuẩn bị nội dung làm việc với Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, đưa Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua, yêu nước, các nội dung về thi đua, khen thưởng vào chương trình giảng dạy trong các trường Chính trị cấp tỉnh, Học việc Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (thời gian 14h ngày 28/10/2013. Đồng chí Phạm Huy Giang, Vụ trưởng Vụ 3 cùng dự). 
- Họp Ban Soạn thảo xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng về công tác thi đua, khen thưởng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.
 
7. Văn phòng: 
 
- Tiếp tục triển khai xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định mẫu Huân chương, Huy chương, Huy hiệu, Bằng Huân chương, Bằng Huy chương, Cờ Thi đua, Bằng khen, Giấy khen.
- Tăng cường công tác kiểm tra nề nếp, kỷ cương của cơ quan.
 
8. Thanh tra Ban: 
 
Xây dựng Kế hoạch Thanh tra năm 2014.
 
9. Cơ quan đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh:
 
- Phối hợp với Vụ 3 thống nhất thủ tục hồ sơ khen thưởng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
- Phối hợp với Văn phòng đẩy mạnh kế hoạch sửa chữa trụ sở làm việc.
 
10. Các Vụ, đơn vị: 
 
- Rà soát Tờ trình, định kỳ 10 ngày báo cáo lãnh đạo Ban tình hình thực hiện.
- Rà soát công việc, tập trung cao độ hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2013.
- Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Trung tâm Đào tạo rà soát kế hoạch chi tiêu năm 2013 .
- Trung tâm Tin học phối hợp với Văn phòng báo cáo tình hình xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ khen thưởng.
- Văn phòng, Vụ II, Vụ III và Cơ quan Đại diện phía nam đôn đốc các đơn vị tổng hợp báo cáo kết quả công tác thi đua khen thưởng năm 2013 theo Công văn 1826/BTĐKT-VP ngày 22/10/2013 của Ban.
- Công đoàn Ban phát động phong trào thi đua thực hiện kỷ cương, nề nếp làm việc; tổ chức học tập chuyên đề về Luật Cán bộ, công chức trong toàn cơ quan.
 
- Sáng ngày 31/10/2013, giao ban tháng, đồng thời trao sổ hưu cho đồng chí Nguyễn Ngọc Hấn. Đề nghị các đồng chí lãnh đạo Vụ, đơn vị có mặt đầy đủ tại các cuộc họp giao ban. Nếu vắng mặt phải báo cáo lãnh đạo Ban. 
 
Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại
     

Ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban tuần 4 tháng 10 năm 2013

Ngày 25 tháng 10 năm 2013, tại cuộc họp giao ban công tác tuần, Trưởng ban đã có ý kiến chỉ đạo các Vụ, đơn vị thuộc Ban, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

1. Vụ I:

- Tập trung vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. 
- Tiếp tục làm việc với Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội (chiều 29/10/2013).
- Chuẩn bị nội dung họp thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương: Dự thảo báo cáo phiên họp của thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương quý III/2013, nhiệm vụ quý IV/2013; Dự thảo báo cáo chia lại cụm khối thi đua và phân công thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương theo dõi cụm, khối; tổng hợp danh sách đề nghị phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc.
 
2. Vụ II:
 
- Phân công lại công việc cho các chuyên viên, chấn chỉnh thực hiện kỷ cương, nề nếp.
- Xây dựng Quy chế làm việc của Vụ.
- Tham mưu cho lãnh đạo Ban ban hành văn bản gửi các Bộ, ngành, địa phương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách trong báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng.
- Báo cáo giải trình đối với các Tờ trình tồn đọng.
 
3. Vụ III: 
 
- Tập trung giải quyết tồn đọng khen thưởng thành tích kháng chiến: giao cho các chuyên viên thực hiện.
- Báo cáo giải trình đối với các Tờ trình tồn đọng.
- Tham mưu cho lãnh đạo Ban xây dựng chương trình phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đẩy mạnh các phong trào thi đua, tăng cường khen thưởng cho nông dân; xây dựng chương trình phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tăng cường khen thưởng cho công nhân trong phong trào thi đua lao động giỏi.
- Tham mưu cho lãnh đạo Ban giải quyết chế độ, chính sách đối với các trường hợp được khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích kháng chiến). 
 
4. Vụ Tổ chức cán bộ:
 
- Trình lãnh đạo Ban Quy chế làm việc của Ban và các Vụ, đơn vị (ngày 31/10/2013, trừ Vụ 2 và Thanh tra).
- Làm quy trình, thủ tục bổ nhiệm lãnh đạo cấp phó cho Vụ I, Vụ III, Văn phòng.
- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lãnh đạo Vụ, đơn vị trên cơ sở phối hợp với Vụ 1 tổ chức Hội thảo xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng (cuối tháng 11/2013).
- Chuẩn bị các chế độ chính sách hưu trí đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Hấn. 
 
5. Tạp chí Thi đua, Khen thưởng:
 
- Tham mưu cho lãnh đạo Ban xây dựng chương trình phối hợp với Thông tân xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; giới thiệu các điển hình tiên tiến cho Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam để tuyên truyền.
- Có văn bản đề nghị các Bộ, ngành, địa phương giới thiệu gương sáng điển hình.
- Quản lý chặt chẽ đội ngũ cộng tác viên.
 
6. Trung tâm Đào tạo:
 
- Chuẩn bị nội dung làm việc với Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, đưa Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua, yêu nước, các nội dung về thi đua, khen thưởng vào chương trình giảng dạy trong các trường Chính trị cấp tỉnh, Học việc Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (thời gian 14h ngày 28/10/2013. Đồng chí Phạm Huy Giang, Vụ trưởng Vụ 3 cùng dự). 
- Họp Ban Soạn thảo xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng về công tác thi đua, khen thưởng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.
 
7. Văn phòng: 
 
- Tiếp tục triển khai xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định mẫu Huân chương, Huy chương, Huy hiệu, Bằng Huân chương, Bằng Huy chương, Cờ Thi đua, Bằng khen, Giấy khen.
- Tăng cường công tác kiểm tra nề nếp, kỷ cương của cơ quan.
 
8. Thanh tra Ban: 
 
Xây dựng Kế hoạch Thanh tra năm 2014.
 
9. Cơ quan đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh:
 
- Phối hợp với Vụ 3 thống nhất thủ tục hồ sơ khen thưởng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
- Phối hợp với Văn phòng đẩy mạnh kế hoạch sửa chữa trụ sở làm việc.
 
10. Các Vụ, đơn vị: 
 
- Rà soát Tờ trình, định kỳ 10 ngày báo cáo lãnh đạo Ban tình hình thực hiện.
- Rà soát công việc, tập trung cao độ hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2013.
- Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Trung tâm Đào tạo rà soát kế hoạch chi tiêu năm 2013 .
- Trung tâm Tin học phối hợp với Văn phòng báo cáo tình hình xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ khen thưởng.
- Văn phòng, Vụ II, Vụ III và Cơ quan Đại diện phía nam đôn đốc các đơn vị tổng hợp báo cáo kết quả công tác thi đua khen thưởng năm 2013 theo Công văn 1826/BTĐKT-VP ngày 22/10/2013 của Ban.
- Công đoàn Ban phát động phong trào thi đua thực hiện kỷ cương, nề nếp làm việc; tổ chức học tập chuyên đề về Luật Cán bộ, công chức trong toàn cơ quan.
 
- Sáng ngày 31/10/2013, giao ban tháng, đồng thời trao sổ hưu cho đồng chí Nguyễn Ngọc Hấn. Đề nghị các đồng chí lãnh đạo Vụ, đơn vị có mặt đầy đủ tại các cuộc họp giao ban. Nếu vắng mặt phải báo cáo lãnh đạo Ban. 
 
Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại