Thông báo ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban tháng 10 năm 2013

Ngày 31 tháng 10 năm 2013, tại cuộc họp giao ban công tác tháng 10, Trưởng ban đã có ý kiến chỉ đạo các Vụ, đơn vị thuộc Ban, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

1. Vụ I:

- Tập trung vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. Tiếp tục làm việc với Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội tiếp thu, giải trình ý kiến, trả lời các chất vấn của đại biểu Quốc hội; chỉnh sửa Nghị định dựa trên cơ sở Luật sửa đổi, bổ sung (01/11/2013 có dự thảo Nghị định).

- Chuẩn bị nội dung họp thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương: Dự thảo báo cáo phiên họp của thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương quý III/2013, nhiệm vụ quý IV/2013; Dự thảo báo cáo chia lại cụm khối thi đua và phân công thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương theo dõi cụm, khối; tổng hợp danh sách đề nghị phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc.
 
- Phối hợp với Bộ Quốc phòng xây dựng Thông tư liên tịch khen thưởng lực lượng dân quân tự vệ.
 
- Phối hợp với các Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công thương, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ… xây dựng các Nghị định hướng dẫn phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước.
 
- Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý Nghị định hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
 
- Phân công 01 đồng chí làm nhiệm vụ pháp chế, rà soát văn bản cho lãnh đạo Ban.
 
2. Vụ II:
 
- Giao đồng chí Vương Văn Đỉnh, Phó trưởng ban phụ trách Vụ II từ ngày 21/10/2013; đồng chí Nguyễn Thị Phương Mai, Phó Vụ trưởng Vụ II chịu trách nhiệm về việc trình khen và ký nháy vào các tờ trình của vụ trước khi trình lãnh đạo Ban.
 
- Phân công lại công việc cho các chuyên viên, chấn chỉnh việc thực hiện kỷ cương, nề nếp.
 
- Ban hành Quy chế làm việc của Vụ (04/11/2013).
 
- Tham mưu cho lãnh đạo Ban ban hành văn bản gửi các Bộ, ngành, địa phương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ về thủ tục hồ sơ khen thưởng: Báo cáo kết quả thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách trong báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng.
 
- Tổ chức cho chuyên viên nghiên cứu, góp ý dự thảo các Nghị định hướng dẫn phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước.
 
3. Vụ III: 
 
- Tập trung giải quyết tồn đọng khen thưởng thành tích kháng chiến; thẩm định hồ sơ đề nghị phong tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng. (tùy số lượng có thể tham mưu thành lập Tổ chuyên viên giải quyết gồm Vụ II, Vụ III và Thanh tra).
 
- Xây dựng Chương trình phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về đẩy mạnh các phong trào thi đua, tăng cường khen thưởng cho nông dân; xây dựng Chương trình phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tăng cường khen thưởng cho công nhân trong phong trào thi đua lao động giỏi.
 
- Tham mưu cho lãnh đạo Ban giải quyết chế độ, chính sách đối với các trường hợp được khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích kháng chiến. 
 
4. Vụ Tổ chức cán bộ:
 
- Trình lãnh đạo Ban Quy chế làm việc của Ban (ngày 10/11/2013);Quy chế làm việc của các vụ, đơn vị (ngày 05/11/2013, trừ Vụ II và Thanh tra).
 
- Phối hợp với Vụ I, Vụ III, Văn phòng làm quy trình, thủ tục bổ nhiệm lãnh đạo cấp phó (báo cáo Lãnh đạo ban trước ngày 15/11/2013).
 
- Rà soát, trình lãnh đạo Ban nhân sự của Thanh tra, Trung tâm Đào tạo và Vụ II.
 
- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lãnh đạo Vụ, đơn vị trên cơ sở phối hợp với Vụ I tổ chức Hội thảo xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng (cuối tháng 11/2013).
 
- Hàng tháng kiểm tra sổ họp của các vụ, đơn vị.
 
5. Tạp chí Thi đua, Khen thưởng:
 
- Tham mưu cho lãnh đạo Ban xây dựng Chương trình phối hợp, ký liên tịch với Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; giới thiệu các điển hình tiên tiến để tuyên truyền.
 
- Có văn bản đề nghị các Bộ, ngành, địa phương giới thiệu gương sáng điển hình tiên tiến.
 
- Quản lý chặt chẽ đội ngũ cộng tác viên.
 
6. Trung tâm Đào tạo:
 
- Phối hợp với Vụ III tham gia với Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh xây dựng bài giảng “ Tư tưởng Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng về thi đua” vào trong hệ thống trường đảng của tỉnh (tháng 12/2013 xây dựng xong đề cương).
 
- Họp Ban Soạn thảo xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng về công tác thi đua, khen thưởng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.
 
7. Thanh tra Ban: 
 
Xây dựng: dự thảo kết luận thanh tra những đơn vị đã thanh tra, kiểm tra; kế hoạch thanh tra năm 2014.
 
8. Cơ quan đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh:
 
- Phối hợp với Vụ III thống nhất thủ tục hồ sơ khen thưởng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
 
- Phối hợp với Văn phòng đẩy mạnh kế hoạch sửa chữa trụ sở làm việc.
 
9 Văn phòng: 
 
- Tiếp tục triển khai xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định mẫu Huân chương, Huy chương, Huy hiệu, Bằng Huân chương, Bằng Huy chương, Cờ Thi đua, Bằng khen, Giấy khen.
 
- Báo cáo lãnh đạo Ban: Tờ trình còn tồn đọng của các vụ, đơn vị (04/11/2013); triển khai chạy thử phần mềm quản lý khen thưởng; 
 
- Kiểm tra thể thức, độ chính xác của công văn, tờ trình trước khi phát hành.
 
- Tăng cường công tác kiểm tra nề nếp, kỷ cương của cơ quan.
 
10. Các Vụ, đơn vị: 
 
- Rà soát công việc, tập trung giải quyết tờ trình tồn đọng hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2013.
- Sau khi nhận tờ trình của các bộ, ngành, địa phương 05 ngày làm việc, lãnh đạo Vụ báo cáo lãnh đạo Ban những trường hợp: Đề nghị trình khen từ Huân chương Lao động hạng từ hạng Nhất trở lên đối với tập thể; Huân chương Lao động hạng Ba trở lên đối với cá nhân là: Thứ trưởng, Chủ tịch, Tổng Giám đốc các Tập đoàn Kinh tế và Tổng Công ty nhà nước, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Bí thư, Phó Bí thư các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Những trường hợp không đủ thủ tục, không đủ điều kiện, tiêu chuẩn lãnh đạo vụ trực tiếp trao đổi với Bộ, ngành, tỉnh, không trao đổi với cơ sở đề nghị khen thưởng; chuyên viên không trao đổi với các đơn vị trình khen thưởng.
 
- Lãnh đạo vụ ký nháy vào tờ trình khen thưởng và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban. Hàng năm phân công lại các chuyên viên theo dõi các Bộ ngành, địa phương.
 
- Chuyên viên khi trình lãnh đạo Ban đề nghị khen thưởng phải có phiếu trình kèm theo.
 
- Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Trung tâm Đào tạo rà soát kế hoạch chi tiêu năm 2013.
 
- Vụ I, Vụ II, Vụ III và Cơ quan Đại diện phía nam tham mưu kế hoạch kiểm tra các đơn vị còn lại trong tháng 11.
 
- Trung tâm Tin học phối hợp với Văn phòng báo cáo tình hình xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ khen thưởng với lãnh đạo Ban.
 
- Văn phòng, Vụ II, Vụ III và Cơ quan Đại diện phía nam đôn đốc các đơn vị tổng hợp báo cáo kết quả công tác thi đua khen thưởng năm 2013 theo Công văn 1826/BTĐKT-VP ngày 22/10/2013 của Ban.
 
- Công đoàn Ban phát động phong trào thi đua thực hiện kỷ cương, nề nếp làm việc; tổ chức học tập chuyên đề về Luật Cán bộ, công chức trong toàn cơ quan.
 
Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại
     

Thông báo ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban tháng 10 năm 2013

Ngày 31 tháng 10 năm 2013, tại cuộc họp giao ban công tác tháng 10, Trưởng ban đã có ý kiến chỉ đạo các Vụ, đơn vị thuộc Ban, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

1. Vụ I:

- Tập trung vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. Tiếp tục làm việc với Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội tiếp thu, giải trình ý kiến, trả lời các chất vấn của đại biểu Quốc hội; chỉnh sửa Nghị định dựa trên cơ sở Luật sửa đổi, bổ sung (01/11/2013 có dự thảo Nghị định).

- Chuẩn bị nội dung họp thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương: Dự thảo báo cáo phiên họp của thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương quý III/2013, nhiệm vụ quý IV/2013; Dự thảo báo cáo chia lại cụm khối thi đua và phân công thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương theo dõi cụm, khối; tổng hợp danh sách đề nghị phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc.
 
- Phối hợp với Bộ Quốc phòng xây dựng Thông tư liên tịch khen thưởng lực lượng dân quân tự vệ.
 
- Phối hợp với các Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công thương, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ… xây dựng các Nghị định hướng dẫn phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước.
 
- Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý Nghị định hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
 
- Phân công 01 đồng chí làm nhiệm vụ pháp chế, rà soát văn bản cho lãnh đạo Ban.
 
2. Vụ II:
 
- Giao đồng chí Vương Văn Đỉnh, Phó trưởng ban phụ trách Vụ II từ ngày 21/10/2013; đồng chí Nguyễn Thị Phương Mai, Phó Vụ trưởng Vụ II chịu trách nhiệm về việc trình khen và ký nháy vào các tờ trình của vụ trước khi trình lãnh đạo Ban.
 
- Phân công lại công việc cho các chuyên viên, chấn chỉnh việc thực hiện kỷ cương, nề nếp.
 
- Ban hành Quy chế làm việc của Vụ (04/11/2013).
 
- Tham mưu cho lãnh đạo Ban ban hành văn bản gửi các Bộ, ngành, địa phương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ về thủ tục hồ sơ khen thưởng: Báo cáo kết quả thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách trong báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng.
 
- Tổ chức cho chuyên viên nghiên cứu, góp ý dự thảo các Nghị định hướng dẫn phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước.
 
3. Vụ III: 
 
- Tập trung giải quyết tồn đọng khen thưởng thành tích kháng chiến; thẩm định hồ sơ đề nghị phong tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng. (tùy số lượng có thể tham mưu thành lập Tổ chuyên viên giải quyết gồm Vụ II, Vụ III và Thanh tra).
 
- Xây dựng Chương trình phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về đẩy mạnh các phong trào thi đua, tăng cường khen thưởng cho nông dân; xây dựng Chương trình phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tăng cường khen thưởng cho công nhân trong phong trào thi đua lao động giỏi.
 
- Tham mưu cho lãnh đạo Ban giải quyết chế độ, chính sách đối với các trường hợp được khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích kháng chiến. 
 
4. Vụ Tổ chức cán bộ:
 
- Trình lãnh đạo Ban Quy chế làm việc của Ban (ngày 10/11/2013);Quy chế làm việc của các vụ, đơn vị (ngày 05/11/2013, trừ Vụ II và Thanh tra).
 
- Phối hợp với Vụ I, Vụ III, Văn phòng làm quy trình, thủ tục bổ nhiệm lãnh đạo cấp phó (báo cáo Lãnh đạo ban trước ngày 15/11/2013).
 
- Rà soát, trình lãnh đạo Ban nhân sự của Thanh tra, Trung tâm Đào tạo và Vụ II.
 
- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lãnh đạo Vụ, đơn vị trên cơ sở phối hợp với Vụ I tổ chức Hội thảo xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng (cuối tháng 11/2013).
 
- Hàng tháng kiểm tra sổ họp của các vụ, đơn vị.
 
5. Tạp chí Thi đua, Khen thưởng:
 
- Tham mưu cho lãnh đạo Ban xây dựng Chương trình phối hợp, ký liên tịch với Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; giới thiệu các điển hình tiên tiến để tuyên truyền.
 
- Có văn bản đề nghị các Bộ, ngành, địa phương giới thiệu gương sáng điển hình tiên tiến.
 
- Quản lý chặt chẽ đội ngũ cộng tác viên.
 
6. Trung tâm Đào tạo:
 
- Phối hợp với Vụ III tham gia với Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh xây dựng bài giảng “ Tư tưởng Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng về thi đua” vào trong hệ thống trường đảng của tỉnh (tháng 12/2013 xây dựng xong đề cương).
 
- Họp Ban Soạn thảo xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng về công tác thi đua, khen thưởng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.
 
7. Thanh tra Ban: 
 
Xây dựng: dự thảo kết luận thanh tra những đơn vị đã thanh tra, kiểm tra; kế hoạch thanh tra năm 2014.
 
8. Cơ quan đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh:
 
- Phối hợp với Vụ III thống nhất thủ tục hồ sơ khen thưởng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
 
- Phối hợp với Văn phòng đẩy mạnh kế hoạch sửa chữa trụ sở làm việc.
 
9 Văn phòng: 
 
- Tiếp tục triển khai xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định mẫu Huân chương, Huy chương, Huy hiệu, Bằng Huân chương, Bằng Huy chương, Cờ Thi đua, Bằng khen, Giấy khen.
 
- Báo cáo lãnh đạo Ban: Tờ trình còn tồn đọng của các vụ, đơn vị (04/11/2013); triển khai chạy thử phần mềm quản lý khen thưởng; 
 
- Kiểm tra thể thức, độ chính xác của công văn, tờ trình trước khi phát hành.
 
- Tăng cường công tác kiểm tra nề nếp, kỷ cương của cơ quan.
 
10. Các Vụ, đơn vị: 
 
- Rà soát công việc, tập trung giải quyết tờ trình tồn đọng hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2013.
- Sau khi nhận tờ trình của các bộ, ngành, địa phương 05 ngày làm việc, lãnh đạo Vụ báo cáo lãnh đạo Ban những trường hợp: Đề nghị trình khen từ Huân chương Lao động hạng từ hạng Nhất trở lên đối với tập thể; Huân chương Lao động hạng Ba trở lên đối với cá nhân là: Thứ trưởng, Chủ tịch, Tổng Giám đốc các Tập đoàn Kinh tế và Tổng Công ty nhà nước, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Bí thư, Phó Bí thư các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Những trường hợp không đủ thủ tục, không đủ điều kiện, tiêu chuẩn lãnh đạo vụ trực tiếp trao đổi với Bộ, ngành, tỉnh, không trao đổi với cơ sở đề nghị khen thưởng; chuyên viên không trao đổi với các đơn vị trình khen thưởng.
 
- Lãnh đạo vụ ký nháy vào tờ trình khen thưởng và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban. Hàng năm phân công lại các chuyên viên theo dõi các Bộ ngành, địa phương.
 
- Chuyên viên khi trình lãnh đạo Ban đề nghị khen thưởng phải có phiếu trình kèm theo.
 
- Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Trung tâm Đào tạo rà soát kế hoạch chi tiêu năm 2013.
 
- Vụ I, Vụ II, Vụ III và Cơ quan Đại diện phía nam tham mưu kế hoạch kiểm tra các đơn vị còn lại trong tháng 11.
 
- Trung tâm Tin học phối hợp với Văn phòng báo cáo tình hình xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ khen thưởng với lãnh đạo Ban.
 
- Văn phòng, Vụ II, Vụ III và Cơ quan Đại diện phía nam đôn đốc các đơn vị tổng hợp báo cáo kết quả công tác thi đua khen thưởng năm 2013 theo Công văn 1826/BTĐKT-VP ngày 22/10/2013 của Ban.
 
- Công đoàn Ban phát động phong trào thi đua thực hiện kỷ cương, nề nếp làm việc; tổ chức học tập chuyên đề về Luật Cán bộ, công chức trong toàn cơ quan.
 
Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại