Thông báo ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban tháng 12 năm 2013

Ngày tháng 12 năm 2013, tại cuộc họp giao ban công tác tháng 11, Trưởng ban đã có ý kiến chỉ đạo các Vụ, đơn vị thuộc ba, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

1. Xây dựng các văn bản.

a) Xây dựng Nghị đinh hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ xung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng thay thế nghị định 42/2010/NĐ-CP:

- Tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định các ban, Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương (ngày 05/12/2014); các tỉnh phía Bắc (ngày 6/12/2013); nghiên cứu tổ chức lấy ý kiến của các nhà Khoa học; các Tập đoàn, Tổng Công ty trước ngày 15/12/2013.

+ Văn phòng: Chuẩn bị các điều kiện cần thiết.

+ Vụ I: Chuẩn bị nội dung Hội nghị.

+ Vụ Tổ chức cán bộ: Tăng cường chuyên viên các vụ về Vụ I để tham gia xây dựng nghị định và thông tư hướng dẫn.

- Từ ngày 10 - 25/12/2013 các nhóm thuộc Tổ biên tập tổ chức họp tiếp thu ý kiến, ngày 25 - 30/12  họp Tổ biên tập tiếp thu, chỉnh sửa hoàn chỉnh; ngày 05/01/2014 gửi Cổng thông tin điện tử Chính phủ lấy ý kiến Nghị định.

b) Sửa đổi Nghị định 122/2005/NĐ-CP ngày 04/10/2005, vụ Tổ chức Cán bộ rà soát, làm lại tờ trình Chính phủ.

c) Họp Ban soạn thảo sửa đổi, bổ xung Nghị định số 50/2006/NĐ-CP, khoảng từ 15-20/12/2013 góp ý kiến thiết kế hiện vật khen thưởng.

d) Trả lời chất vấn của cử tri (các vụ được phân công)

2.  Chuẩn bị tổng kết Ngành: Hội nghị tổng kết ngành sẽ tổ chức trực tuyến vào ngày 24/12/2013 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội.

- Văn phòng chuẩn bị Báo cáo và Báo cáo tóm tắt tổng kết ngành 2013; các vụ, đơn vị gửi báo cáo cho Văn phòng, Văn phòng tổng hợp lại Trình lãnh đạo ban trước 10/12/2013;

- Vụ Tổ chức Cán bộ chuẩn bị bài phát biểu cho Lãnh đạo Đảng và Nhà nước; bố trí cho Văn phòng từ 01 – 02 chuyên viên phục vụ Hôi nghị tổng kết ngành; Vụ Tổ chức Cán bộ phối hợp với Văn phòng và các vụ, đơn vị có liên quan đề nghị khen thưởng các vụ, (phòng, ban), Ban Thi đua – Khen thưởng các tỉnh, thành phố về thành tích tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (báo cáo Lãnh đạo Ban trước ngày 10/12/2013).

- Chuẩn bị báo cáo tham luận của điển hình tiên tiến tại Hội nghị đồng chí Phạm Huy Giang (Vụ trưởng vụ III), chuẩn bị 10 – 12 tham luận (khối bộ nghành 5 – 6 tham luận, địa phương 5 – 6 tham luận); ngày 10 -12/12/2013 nộp tham luận cho Trưởng ban.

3. Làm việc với Bộ trưởng Bộ Nội vụ

- Thời gian 14h ngày 03/12/2013.

- Thành phần tham dự: Lãnh đạo các Vụ, đơn vị và 01 đồng chí đại diện Ban chấp hành Đoàn Ban.

4. Tổng kết cơ quan

- Văn phòng phối hợp với Công đoàn, tổ chức Hội nghị tổng kết và Hội nghị cán bộ công chức (dự kiến tháng 01/2014).

- Văn phòng chuẩn bị Báo cáo tổng kết Ban năm 2013 và các điều kiện đảm bảo.

- Vụ Tổ chức cán bộ chuẩn bị khen thưởng.

5. Đẩy mạnh các chương trình phối hợp

- Chương trình phối hợp ký kết với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về đẩy mạnh các phòng trào thi đua, tăng cường khen thưởng cho nông dân (14h ngày 06/12/2013). Mời đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị tham dự (theo Giấy mời).

- Vụ II  xây dựng chường trình phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đẩy mạnh các phòng trào thi đua, tăng cường khen thưởng cho công nhân và người lao động, báo cáo Trưởng ban trước ngày 15/12/2013; dự kiến ký trước tổng kết Ngành.

- Tạp chí Thi đua, Khen thưởng và Cổng thông tin điện tử của Ban đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

6. Công tác khen thưởng.

- Tập trung thẩm định hồ sơ “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” để kịp khen thưởng dịp 22/12.

- Các vụ, rà soát lại những tồn đọng giải quyết dứt điểm; Vụ II báo cáo Lãnh đạo Ban giải quyết tồn đọng ngày 03/12/2013; Vụ III báo cáo đồng chí Vương Văn Đỉnh tồn đọng khen thưởng kháng chiến.

- Lãnh đạo Ban đã thống nhất với Văn phòng Chính phủ: Các trường hợp trình khen không đủ điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng, Ban làm Công văn thông báo đến các đơn vị trình khen, không phải xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

- Các trường hợp trình khen chuyên đề (tổng kết Chỉ thị, Nghị quyết…) không khen thưởng cấp Nhà nước.

7. Quy chế:

- Các Vụ, đơn vị ban hành Quy chế của Vụ, đơn vị.

- Vụ Tổ chức Cán bộ ban hành Quy chế lên lương trước thời hạn (trước ngày 01/01/2014), bổ nhiệm cán bộ, thành lập Hội đồng sát hạch tuyển dụng cán bộ.

- Văn phòng ra soát Quy chế chi tiêu nội bộ.

8. Trung tâm Đào tạo:

- Chuẩn bị tổ chức các Hội thảo, báo cáo đồng chí Vương Văn Đỉnh, (tổ chức sau ngày 24/11/2013); ký hợp đồng xây dựng Đề cương bài giảng.

9. Tạp chí Thi đua, Khen thưởng và Trung tâm Tin học:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; các vụ, đơn vị phân công 01 đồng chí chuyên viên thường xuyên cung cấp thông tin, cung cấp các điển hình tiến tiến cho Tạp chí Thi đua, Khen thưởng và Cổng Thông tin điện tử của Ban.

10. Một số vấn đề khác:

- Điều chuyển đồng chí Trần Huy Luật về vụ I; điều chuyển đồng chí Nguyên Quang Nam từ Tạp chí Thi đua, Khen thưởng về Văn phòng.

- Đồng chí Vương Văn Đỉnh và đồng chí Phạm Huy Giang đi công tác nước ngoài.

Văn phòng chân trọng thông báo.

 

 

 

 

 

Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại
     

Thông báo ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban tháng 12 năm 2013

Ngày tháng 12 năm 2013, tại cuộc họp giao ban công tác tháng 11, Trưởng ban đã có ý kiến chỉ đạo các Vụ, đơn vị thuộc ba, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

1. Xây dựng các văn bản.

a) Xây dựng Nghị đinh hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ xung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng thay thế nghị định 42/2010/NĐ-CP:

- Tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định các ban, Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương (ngày 05/12/2014); các tỉnh phía Bắc (ngày 6/12/2013); nghiên cứu tổ chức lấy ý kiến của các nhà Khoa học; các Tập đoàn, Tổng Công ty trước ngày 15/12/2013.

+ Văn phòng: Chuẩn bị các điều kiện cần thiết.

+ Vụ I: Chuẩn bị nội dung Hội nghị.

+ Vụ Tổ chức cán bộ: Tăng cường chuyên viên các vụ về Vụ I để tham gia xây dựng nghị định và thông tư hướng dẫn.

- Từ ngày 10 - 25/12/2013 các nhóm thuộc Tổ biên tập tổ chức họp tiếp thu ý kiến, ngày 25 - 30/12  họp Tổ biên tập tiếp thu, chỉnh sửa hoàn chỉnh; ngày 05/01/2014 gửi Cổng thông tin điện tử Chính phủ lấy ý kiến Nghị định.

b) Sửa đổi Nghị định 122/2005/NĐ-CP ngày 04/10/2005, vụ Tổ chức Cán bộ rà soát, làm lại tờ trình Chính phủ.

c) Họp Ban soạn thảo sửa đổi, bổ xung Nghị định số 50/2006/NĐ-CP, khoảng từ 15-20/12/2013 góp ý kiến thiết kế hiện vật khen thưởng.

d) Trả lời chất vấn của cử tri (các vụ được phân công)

2.  Chuẩn bị tổng kết Ngành: Hội nghị tổng kết ngành sẽ tổ chức trực tuyến vào ngày 24/12/2013 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội.

- Văn phòng chuẩn bị Báo cáo và Báo cáo tóm tắt tổng kết ngành 2013; các vụ, đơn vị gửi báo cáo cho Văn phòng, Văn phòng tổng hợp lại Trình lãnh đạo ban trước 10/12/2013;

- Vụ Tổ chức Cán bộ chuẩn bị bài phát biểu cho Lãnh đạo Đảng và Nhà nước; bố trí cho Văn phòng từ 01 – 02 chuyên viên phục vụ Hôi nghị tổng kết ngành; Vụ Tổ chức Cán bộ phối hợp với Văn phòng và các vụ, đơn vị có liên quan đề nghị khen thưởng các vụ, (phòng, ban), Ban Thi đua – Khen thưởng các tỉnh, thành phố về thành tích tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (báo cáo Lãnh đạo Ban trước ngày 10/12/2013).

- Chuẩn bị báo cáo tham luận của điển hình tiên tiến tại Hội nghị đồng chí Phạm Huy Giang (Vụ trưởng vụ III), chuẩn bị 10 – 12 tham luận (khối bộ nghành 5 – 6 tham luận, địa phương 5 – 6 tham luận); ngày 10 -12/12/2013 nộp tham luận cho Trưởng ban.

3. Làm việc với Bộ trưởng Bộ Nội vụ

- Thời gian 14h ngày 03/12/2013.

- Thành phần tham dự: Lãnh đạo các Vụ, đơn vị và 01 đồng chí đại diện Ban chấp hành Đoàn Ban.

4. Tổng kết cơ quan

- Văn phòng phối hợp với Công đoàn, tổ chức Hội nghị tổng kết và Hội nghị cán bộ công chức (dự kiến tháng 01/2014).

- Văn phòng chuẩn bị Báo cáo tổng kết Ban năm 2013 và các điều kiện đảm bảo.

- Vụ Tổ chức cán bộ chuẩn bị khen thưởng.

5. Đẩy mạnh các chương trình phối hợp

- Chương trình phối hợp ký kết với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về đẩy mạnh các phòng trào thi đua, tăng cường khen thưởng cho nông dân (14h ngày 06/12/2013). Mời đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị tham dự (theo Giấy mời).

- Vụ II  xây dựng chường trình phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đẩy mạnh các phòng trào thi đua, tăng cường khen thưởng cho công nhân và người lao động, báo cáo Trưởng ban trước ngày 15/12/2013; dự kiến ký trước tổng kết Ngành.

- Tạp chí Thi đua, Khen thưởng và Cổng thông tin điện tử của Ban đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

6. Công tác khen thưởng.

- Tập trung thẩm định hồ sơ “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” để kịp khen thưởng dịp 22/12.

- Các vụ, rà soát lại những tồn đọng giải quyết dứt điểm; Vụ II báo cáo Lãnh đạo Ban giải quyết tồn đọng ngày 03/12/2013; Vụ III báo cáo đồng chí Vương Văn Đỉnh tồn đọng khen thưởng kháng chiến.

- Lãnh đạo Ban đã thống nhất với Văn phòng Chính phủ: Các trường hợp trình khen không đủ điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng, Ban làm Công văn thông báo đến các đơn vị trình khen, không phải xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

- Các trường hợp trình khen chuyên đề (tổng kết Chỉ thị, Nghị quyết…) không khen thưởng cấp Nhà nước.

7. Quy chế:

- Các Vụ, đơn vị ban hành Quy chế của Vụ, đơn vị.

- Vụ Tổ chức Cán bộ ban hành Quy chế lên lương trước thời hạn (trước ngày 01/01/2014), bổ nhiệm cán bộ, thành lập Hội đồng sát hạch tuyển dụng cán bộ.

- Văn phòng ra soát Quy chế chi tiêu nội bộ.

8. Trung tâm Đào tạo:

- Chuẩn bị tổ chức các Hội thảo, báo cáo đồng chí Vương Văn Đỉnh, (tổ chức sau ngày 24/11/2013); ký hợp đồng xây dựng Đề cương bài giảng.

9. Tạp chí Thi đua, Khen thưởng và Trung tâm Tin học:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; các vụ, đơn vị phân công 01 đồng chí chuyên viên thường xuyên cung cấp thông tin, cung cấp các điển hình tiến tiến cho Tạp chí Thi đua, Khen thưởng và Cổng Thông tin điện tử của Ban.

10. Một số vấn đề khác:

- Điều chuyển đồng chí Trần Huy Luật về vụ I; điều chuyển đồng chí Nguyên Quang Nam từ Tạp chí Thi đua, Khen thưởng về Văn phòng.

- Đồng chí Vương Văn Đỉnh và đồng chí Phạm Huy Giang đi công tác nước ngoài.

Văn phòng chân trọng thông báo.

 

 

 

 

 

Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại