Thông báo ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban tháng 3 năm 2014

 THÔNG BÁO

Ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban
 
Ngày 03 tháng 3 năm 2014, tại cuộc họp giao ban công tác tháng 02, Trưởng ban đã có ý kiến chỉ đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:
1. Tham mưu ban hành văn bản:
- Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác thi đua, khen thưởng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: Vụ I hoàn thiện, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng trình Bộ Chính trị (ngày 12/3).
- Xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, Khen thưởng: 
+ Vụ I hoàn thiện dự thảo Nghị định và các văn bản có liên quan xin ý kiến Bộ Tư pháp (ngày 06/3)
+ Văn phòng chịu trách nhiệm phát hành các văn bản. 
+ Vụ II, Vụ III phân công chuyên viên nghiên cứu ý, tổng hợp kiến tham gia của các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương.
- Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 50/2006/NĐ-CP của Chính phủ: Văn phòng chuẩn bị nội dung và các điều kiện Họp Ban Soạn thảo (14 giờ ngày 11/3). Nhóm thiết kế mẫu sẽ trình bày nội dung sửa đổi, bổ sung các mẫu thiết kế hiện vật khen thưởng. Phối hợp với Vụ I thực hiện các thủ tục, tài liệu xây dựng Nghị định. Gửi mẫu thiết kế hiện vật khen thưởng xin ý kiến các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương (ngày 15/3).
- Báo cáo 30 năm đổi mới công tác thi đua, khen thưởng: Giao đ/c Nguyễn Khắc Hà, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ hoàn thiện trình Phó Trưởng ban Vương Văn Đỉnh (ngày 05/3)
2. Vụ II, Vụ III, Cơ quan đại diện phía Nam:
- Theo dõi, đôn đốc các cụm, khối thi đua tổ chức Hội nghị tổng kết. Tham mưu xếp loại các Bộ, ngành, địa phương; chuẩn bị bài phát biểu của thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương. Đồng chí Lãnh đạo Vụ trực tiếp liên hệ với đồng chí Trưởng khối về thời gian, địa điểm và thông báo cho thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phụ trách.
- Tập hợp ý kiến đề xuất, kiến nghị của các cụm, khối thi đua gửi Vụ I.
- Đôn đốc, nắm tình hình các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương tổng kết và phát động phong trào thi đua năm 2014.
3. Công tác khen thưởng: 
- Vụ III, Cơ quan đại diện phía Nam tập trung giải quyết phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Vụ III đề xuất với lãnh đạo Ban giao hồ sơ của một số địa phương sang Vụ II để thẩm định.
- Vụ II: Các trường hợp đề nghị để lại, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ, Lãnh đạo Vụ báo cáo Lãnh đạo Ban, tham mưu trả lại tờ trình bằng văn bản; chịu trách nhiệm quản lý chuyên viên, không để chuyên viên trao đổi trực tiếp với đơn vị cơ sở.
4. Công tác tổ chức cán bộ:
- Đánh giá cán bộ, công chức năm 2013: Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện nghiêm túc, khách quan, công tâm và có chính kiến; trình Lãnh đạo Ban bản đánh giá xếp loại cán bộ, công chức. Các Vụ, đơn vị không thực hiện đúng theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ yêu cầu làm lại. 
Đánh giá cán bộ, công chức Vụ II năm 2012, 2013: đồng chí Nguyễn Thị Phương Mai, Phó Vụ  trưởng Vụ II chịu trách nhiệm đánh giá công chức.
- Tiếp nhận cán bộ, công chức: Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện, hoàn thành ngày 15/3.
- Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục chủ trì, phối hợp với Thanh tra, Văn phòng kiểm tra nề nếp sinh hoạt chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ của các Vụ, đơn vị.
5. Công tác tuyên truyền: 
Tạp chí Thi đua – Khen thưởng, Cổng Thông tin điện tử của Ban tăng cường tuyên truyền gương người tốt việc tốt. Cổng Thông tin điện tử của Ban phối hợp với Vụ chuyên môn đăng tải báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng của các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương.
6. Trung tâm Đào tạo: tập trung tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng công tác khen thưởng.
7. Các Vụ, đơn vị: phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức, nhân viên và người lao động. Hàng tháng đánh giá công khai tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ và chấp hành nội quy của cán bộ, công chức, nhân viên và người lao động.
8. Tổ chức các lớp:
- Tuyên truyền cải cách hành chính: Công đoàn tổ chức (ngày 07/3) 
- Học tập, triển khai Luật Cán bộ, công chức: Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Văn phòng tổ chức (từ ngày 20-28/3).
 
 
Văn phòng trân trọng thông báo./.
 
Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại
     

Thông báo ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban tháng 3 năm 2014

 THÔNG BÁO

Ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban
 
Ngày 03 tháng 3 năm 2014, tại cuộc họp giao ban công tác tháng 02, Trưởng ban đã có ý kiến chỉ đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:
1. Tham mưu ban hành văn bản:
- Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác thi đua, khen thưởng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: Vụ I hoàn thiện, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng trình Bộ Chính trị (ngày 12/3).
- Xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, Khen thưởng: 
+ Vụ I hoàn thiện dự thảo Nghị định và các văn bản có liên quan xin ý kiến Bộ Tư pháp (ngày 06/3)
+ Văn phòng chịu trách nhiệm phát hành các văn bản. 
+ Vụ II, Vụ III phân công chuyên viên nghiên cứu ý, tổng hợp kiến tham gia của các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương.
- Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 50/2006/NĐ-CP của Chính phủ: Văn phòng chuẩn bị nội dung và các điều kiện Họp Ban Soạn thảo (14 giờ ngày 11/3). Nhóm thiết kế mẫu sẽ trình bày nội dung sửa đổi, bổ sung các mẫu thiết kế hiện vật khen thưởng. Phối hợp với Vụ I thực hiện các thủ tục, tài liệu xây dựng Nghị định. Gửi mẫu thiết kế hiện vật khen thưởng xin ý kiến các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương (ngày 15/3).
- Báo cáo 30 năm đổi mới công tác thi đua, khen thưởng: Giao đ/c Nguyễn Khắc Hà, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ hoàn thiện trình Phó Trưởng ban Vương Văn Đỉnh (ngày 05/3)
2. Vụ II, Vụ III, Cơ quan đại diện phía Nam:
- Theo dõi, đôn đốc các cụm, khối thi đua tổ chức Hội nghị tổng kết. Tham mưu xếp loại các Bộ, ngành, địa phương; chuẩn bị bài phát biểu của thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương. Đồng chí Lãnh đạo Vụ trực tiếp liên hệ với đồng chí Trưởng khối về thời gian, địa điểm và thông báo cho thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phụ trách.
- Tập hợp ý kiến đề xuất, kiến nghị của các cụm, khối thi đua gửi Vụ I.
- Đôn đốc, nắm tình hình các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương tổng kết và phát động phong trào thi đua năm 2014.
3. Công tác khen thưởng: 
- Vụ III, Cơ quan đại diện phía Nam tập trung giải quyết phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Vụ III đề xuất với lãnh đạo Ban giao hồ sơ của một số địa phương sang Vụ II để thẩm định.
- Vụ II: Các trường hợp đề nghị để lại, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ, Lãnh đạo Vụ báo cáo Lãnh đạo Ban, tham mưu trả lại tờ trình bằng văn bản; chịu trách nhiệm quản lý chuyên viên, không để chuyên viên trao đổi trực tiếp với đơn vị cơ sở.
4. Công tác tổ chức cán bộ:
- Đánh giá cán bộ, công chức năm 2013: Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện nghiêm túc, khách quan, công tâm và có chính kiến; trình Lãnh đạo Ban bản đánh giá xếp loại cán bộ, công chức. Các Vụ, đơn vị không thực hiện đúng theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ yêu cầu làm lại. 
Đánh giá cán bộ, công chức Vụ II năm 2012, 2013: đồng chí Nguyễn Thị Phương Mai, Phó Vụ  trưởng Vụ II chịu trách nhiệm đánh giá công chức.
- Tiếp nhận cán bộ, công chức: Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện, hoàn thành ngày 15/3.
- Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục chủ trì, phối hợp với Thanh tra, Văn phòng kiểm tra nề nếp sinh hoạt chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ của các Vụ, đơn vị.
5. Công tác tuyên truyền: 
Tạp chí Thi đua – Khen thưởng, Cổng Thông tin điện tử của Ban tăng cường tuyên truyền gương người tốt việc tốt. Cổng Thông tin điện tử của Ban phối hợp với Vụ chuyên môn đăng tải báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng của các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương.
6. Trung tâm Đào tạo: tập trung tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng công tác khen thưởng.
7. Các Vụ, đơn vị: phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức, nhân viên và người lao động. Hàng tháng đánh giá công khai tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ và chấp hành nội quy của cán bộ, công chức, nhân viên và người lao động.
8. Tổ chức các lớp:
- Tuyên truyền cải cách hành chính: Công đoàn tổ chức (ngày 07/3) 
- Học tập, triển khai Luật Cán bộ, công chức: Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Văn phòng tổ chức (từ ngày 20-28/3).
 
 
Văn phòng trân trọng thông báo./.
 
Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại