Thông báo ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban tháng 2 năm 2014

2/27/2014 10:38:55 AM
chỉ đạo của lãnh đạo ban

THÔNG BÁO

Ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban

Ngày 21 tháng 02 năm 2014, tại cuộc họp giao ban công tác tuần, Trưởng ban đã có ý kiến chỉ đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Tham mưu ban hành văn bản:

- Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác thi đua, khen thưởng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: Vụ I tiếp thu ý kiến của Ban Cán sự Đảng Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Chỉ thị trình Trưởng ban (ngày 27/02); trình Bộ Chính trị (12/3).

- Xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, Khen thưởng: 

+ Vụ I hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Trưởng ban (ngày 28/02), gửi xin ý kiến Bộ Tư pháp (đầu tháng 3); chuẩn bị nội dung họp Ban Soạn thảo (ngày 04/3).

+ Vụ II, Vụ III đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương gửi ý kiến góp ý tham gia dự thảo Nghị định.

- Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 50/2006/NĐ-CP của Chính phủ: Văn phòng chuẩn bị nội dung họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Nghị định (ngày 05/3)

- Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 122/2005/NĐ-CP của Chính phủ: Vụ Tổ chức cán bộ chuẩn bị nội dung họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập (ngày 5-10/3)

- Vụ Tổ chức cán bộ hoàn thiện quy chế nâng lương, quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cơ quan.

2. Báo cáo 30 năm đổi mới công tác thi đua, khen thưởng: Giao Vụ I và Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng, hoàn thiện trình Phó Trưởng ban Vương Văn Đỉnh (ngày 05/3)

3. Vụ I hoàn thiện báo cáo của Thường trực Hội đồng và báo cáo của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đánh giá kết quả nhiệm vụ quý IV/2013 và bàn triển khai nhiệm vụ quý I/2014.

4. Vụ II, Vụ III, Cơ quan đại diện phía Nam:

- Theo dõi, đôn đốc các cụm, khối thi đua tổ chức Hội nghị tổng kết,  (hoàn thành trước ngày 15/3)

- Tham mưu xếp loại các Bộ, ngành, địa phương; chuẩn bị bài phát biểu của thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương trình Trưởng ban (ngày 28/02)

- Đôn đốc, nắm tình hình các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương tổng kết và phát động phong trào thi đua năm 2014.

- Rà soát, báo cáo tiến độ trình khen, số liệu tồn các tờ trình và lý do tại các kỳ họp giao ban.

5. Vụ Tổ chức cán bộ: 

- Triển khai đánh giá xếp loại cán bộ, công chức. Các Vụ, đơn vị không thực hiện đúng theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ yêu cầu làm lại. Hoàn thiện bản đánh giá cán bộ, công chức trình Trưởng ban (ngày 26/02).

- Cử Lãnh đạo Vụ dự cuộc họp của Vụ II về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức năm 2012, 2013.

- Phối hợp với Thanh tra kiểm tra nề nếp sinh hoạt chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ của các Vụ, đơn vị.

6. Tạp chí Thi đua – Khen thưởng, Trung tâm Tin học: đẩy mạnh tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, mô hình hay. Các Vụ chuyên môn dự Hội nghị Tổng kết cụm, khối thi đua, giới thiệu điển hình để đăng trên Tạp chí Thi đua – Khen thưởng và các cơ quan báo chí.

Tạp chí Thi đua – Khen thưởng đánh giá chương trình phối hợp về công tác tuyên truyền.

7. Trung tâm Đào tạo: làm việc với Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về đưa nội dung thi đua, khent hưởng vào chương trình giảng dạy tại Học viện và các trường Chính trị cấp tỉnh.

8. Thanh tra: nghiên cứu kỹ các kết luận thanh tra.

9. Văn phòng: hàng tháng rà soát tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của các Vụ, đơn vị theo ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban, báo cáo vào kỳ họp giao ban.

10. Các Vụ, đơn vị: nhắc nhở cán bộ, công chức, nhân viên và người lao động gương mẫu, thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan; tăng cường kiểm tra giám sát cán bộ, công chức về thực hiện nhiệm vụ. 

Văn phòng trân trọng thông báo./.

Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại
     

Thông báo ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban tháng 2 năm 2014

2/27/2014 10:38:55 AM
chỉ đạo của lãnh đạo ban

THÔNG BÁO

Ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban

Ngày 21 tháng 02 năm 2014, tại cuộc họp giao ban công tác tuần, Trưởng ban đã có ý kiến chỉ đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Tham mưu ban hành văn bản:

- Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác thi đua, khen thưởng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: Vụ I tiếp thu ý kiến của Ban Cán sự Đảng Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Chỉ thị trình Trưởng ban (ngày 27/02); trình Bộ Chính trị (12/3).

- Xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, Khen thưởng: 

+ Vụ I hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Trưởng ban (ngày 28/02), gửi xin ý kiến Bộ Tư pháp (đầu tháng 3); chuẩn bị nội dung họp Ban Soạn thảo (ngày 04/3).

+ Vụ II, Vụ III đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương gửi ý kiến góp ý tham gia dự thảo Nghị định.

- Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 50/2006/NĐ-CP của Chính phủ: Văn phòng chuẩn bị nội dung họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Nghị định (ngày 05/3)

- Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 122/2005/NĐ-CP của Chính phủ: Vụ Tổ chức cán bộ chuẩn bị nội dung họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập (ngày 5-10/3)

- Vụ Tổ chức cán bộ hoàn thiện quy chế nâng lương, quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cơ quan.

2. Báo cáo 30 năm đổi mới công tác thi đua, khen thưởng: Giao Vụ I và Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng, hoàn thiện trình Phó Trưởng ban Vương Văn Đỉnh (ngày 05/3)

3. Vụ I hoàn thiện báo cáo của Thường trực Hội đồng và báo cáo của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đánh giá kết quả nhiệm vụ quý IV/2013 và bàn triển khai nhiệm vụ quý I/2014.

4. Vụ II, Vụ III, Cơ quan đại diện phía Nam:

- Theo dõi, đôn đốc các cụm, khối thi đua tổ chức Hội nghị tổng kết,  (hoàn thành trước ngày 15/3)

- Tham mưu xếp loại các Bộ, ngành, địa phương; chuẩn bị bài phát biểu của thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương trình Trưởng ban (ngày 28/02)

- Đôn đốc, nắm tình hình các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương tổng kết và phát động phong trào thi đua năm 2014.

- Rà soát, báo cáo tiến độ trình khen, số liệu tồn các tờ trình và lý do tại các kỳ họp giao ban.

5. Vụ Tổ chức cán bộ: 

- Triển khai đánh giá xếp loại cán bộ, công chức. Các Vụ, đơn vị không thực hiện đúng theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ yêu cầu làm lại. Hoàn thiện bản đánh giá cán bộ, công chức trình Trưởng ban (ngày 26/02).

- Cử Lãnh đạo Vụ dự cuộc họp của Vụ II về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức năm 2012, 2013.

- Phối hợp với Thanh tra kiểm tra nề nếp sinh hoạt chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ của các Vụ, đơn vị.

6. Tạp chí Thi đua – Khen thưởng, Trung tâm Tin học: đẩy mạnh tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, mô hình hay. Các Vụ chuyên môn dự Hội nghị Tổng kết cụm, khối thi đua, giới thiệu điển hình để đăng trên Tạp chí Thi đua – Khen thưởng và các cơ quan báo chí.

Tạp chí Thi đua – Khen thưởng đánh giá chương trình phối hợp về công tác tuyên truyền.

7. Trung tâm Đào tạo: làm việc với Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về đưa nội dung thi đua, khent hưởng vào chương trình giảng dạy tại Học viện và các trường Chính trị cấp tỉnh.

8. Thanh tra: nghiên cứu kỹ các kết luận thanh tra.

9. Văn phòng: hàng tháng rà soát tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của các Vụ, đơn vị theo ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban, báo cáo vào kỳ họp giao ban.

10. Các Vụ, đơn vị: nhắc nhở cán bộ, công chức, nhân viên và người lao động gương mẫu, thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan; tăng cường kiểm tra giám sát cán bộ, công chức về thực hiện nhiệm vụ. 

Văn phòng trân trọng thông báo./.

Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại