Trấn Yên – Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh Yên Bái

6/23/2017 4:45:21 PM
Xây dựng Nông thôn mới

Trấn Yên là huyện nằm ở phía đông nam của tỉnh Yên Bái. Đây là địa phương đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới (XDNTM) của tỉnh. Đến nay, Trấn Yên đã có 6 xã được công nhận đạt chuẩn NTM là: Báo Đáp, Việt Thành, Tân Đồng, Đào Thịnh, Bảo Hưng và Nga Quán; 6 xã đạt từ 10 - 15 tiêu chí; 9 xã đạt từ 7 - 9 tiêu chí. Trấn Yên đang quyết tâm phấn đấu trở thành huyện NTM đầu tiên của tỉnh Yên Bái vào năm 2020.

 Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Bí thư Huyện ủy Trấn Yên cho biết: “Đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện; gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương, các ngành, đoàn thể. Đồng thời, gắn việc thực hiện chương trình XDNTM với Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình XDNTM giai đoạn 2017 - 2020 với lộ trình hợp lý, bước đi vững chắc, phù hợp với điều kiện của địa phương”.

Theo kế hoạch, Trấn Yên tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đối với 6 xã được công nhận. Năm 2017, hoàn thành 4 xã: Hưng Khánh, Vân Hội, Hưng Thịnh và Minh Quân; năm 2018 phấn đấu 4 xã: Minh Tiến, Việt Cường, Quy Mông, Cường Thịnh đạt chuẩn NTM; năm 2019 phấn đấu 4 xã: Hòa Cuông, Y Can, Hồng Ca, Minh Quán và năm 2020 phấn đấu 3 xã: Việt Hồng, Lương Thịnh, Kiên Thành đạt chuẩn NTM, huyện Trấn Yên được công nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2020.
Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng khoa học - công nghệ, củng cố và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn; đẩy mạnh phát triển giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường… huyện Trấn Yên đang phấn đấu để đến năm 2020 sẽ đạt tiêu chí huyện nông thôn mới (NTM).
Thấm nhuần tinh thần chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (XDNTM)  là cuộc cách mạng và cuộc vận động lớn để cộng đồng dân cư nông thôn đồng lòng xây dựng thôn, xã khang trang, sạch đẹp; phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ một cách toàn diện; có nếp sống văn hoá, môi trường và an ninh nông thôn được đảm bảo; thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao… những năm qua, các cấp, các ngành và nhân dân huyện Trấn Yên đã nỗ lực, tập trung nguồn lực, cùng chung tay XDNTM. Qua đó, đến nay, Trấn Yên là địa phương dẫn đầu trong tỉnh về XDNTM.
Thực hiện tốt các nguyên tắc trong XDNTM nên sau 6 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM, tình hình kinh tế, xã hội của Trấn Yên đã có bước phát triển tích cực.
Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội nông thôn được quan tâm đầu tư, nhiều công trình quan trọng được xây dựng như: hệ thống đường giao thông nông thôn, các công trình trường học, trạm y tế, thủy lợi, trụ sở làm việc của các xã được đầu tư xây dựng; 100% các tuyến đường đến trung tâm xã được cứng hóa, 330 km đường liên thôn được mở mới và cứng hóa, 100% xã có hệ thống lưới điện quốc gia; 70% kênh mương được kiên cố hoá, các công trình thủy lợi, hồ đập, hệ thống đê bao được quan tâm đầu tư nâng cấp.
Trấn Yên đã hình thành một số vùng sản xuất tập trung đó là: vùng tre Bát Độ gần 2.000 ha, vùng quế trên 12.000 ha, chè chất lượng cao trên 500 ha, vùng trồng dâu trên 250 ha, bước đầu hình thành vùng trồng cây ăn quả có múi tại các xã phía tây của huyện.
 
Người dân xã Kiên Thành (Trấn Yên) thu nhập cao từ trồng tre măng Bát Độ
 
Trong chăn nuôi, đã từng bước chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi hàng hóa, phát triển được các cơ sở chăn nuôi tập trung quy mô lớn; áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật mới vào sản xuất đã góp phần tăng năng suất, sản lượng và giá trị các sản phẩm. Đến hết năm 2016, Trấn Yên có 6 xã đạt chuẩn NTM; 6 xã đạt được 10 đến 15 tiêu chí; 9 xã đạt từ 7 đến 9 tiêu chí. Trấn Yên là huyện dẫn đầu trong toàn tỉnh về phong trào XDNTM.
Năm 2017, huyện phấn đấu có thêm 4 xã là: Hưng Khánh, Vân Hội, Hưng Thịnh, Minh Quân hoàn thành các tiêu chí XDNTM. Để hoàn thành kế hoạch đã đề ra, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM của huyện tập trung chỉ đạo, tuyên truyền gắn vai trò, trách nhiệm của từng thành viên trong tham mưu với Ban Chỉ đạo thực hiện các nội dung của chương trình liên quan đến lĩnh vực quản lý và phụ trách.
Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị hướng dẫn cụ thể thực hiện các tiêu chí cho các xã trên địa bàn huyện, thường xuyên kiểm tra, nắm bắt khó khăn vướng mắc ở cơ sở để có định hướng chỉ đạo các xã thực hiện.
Đồng chí Triệu Thị Bích Liệu - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trấn Yên cho biết: "Cùng với các phòng chuyên môn khác, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trấn Yên sẽ phối hợp tốt với các ban, ngành, địa phương quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao trong kế hoạch xây dựng 4 xã đạt tiêu chí NTM của năm 2017. Bên cạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến các xã để duy trì các tiêu chí đã đạt và nâng cao chất lượng tiêu chí, chúng tôi sẽ tập trung thực hiện tốt các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp một cách toàn diện, hiệu quả".
"Khẩn trương triển khai các chính sách hỗ trợ sản xuất, lựa chọn thực hiện các mô hình có hiệu quả đảm bảo nâng cao thu nhập cho người dân. Đặc biệt, Phòng sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức thực hiện, hướng dẫn, đôn đốc 4 xã hoàn thành các tiêu chí và đề nghị đạt chuẩn NTM năm 2017…". Bà Liệu nói.
Cùng với phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban như: Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng; huyện Trấn Yên huy động mọi nguồn lực, chủ động, linh hoạt lựa chọn các giải pháp triển khai và thực hiện, lồng ghép có hiệu quả, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương các chương trình, các nguồn vốn, chính sách hỗ trợ, đầu tư phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn các xã, đặc biệt là các chương trình như: XDNTM, hỗ trợ giảm nghèo bền vững.
Huy động các nguồn lực tập trung cho XDNTM, trong đó, ưu tiên nguồn lực cho xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, tập trung các giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân, đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, khuyến khích việc hình thành các hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Xây dựng mô hình sản xuất phù hợp, thiết thực với từng địa phương.
 
Trạm Y tế xã Hưng Thịnh được đầu tư xây dựng khang trang, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân
 
Đồng chí Nguyễn Gia Hồng - Chủ tịch UBND xã Hưng Thịnh cho biết: Xác định người nông dân và cộng đồng dân cư giữ vai trò chủ thể, nòng cốt trong XDNTM nên thời gian qua, xã đã tập trung công tác tuyên truyền, vận động đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng về nhiệm vụ XDNTM, nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác trong XDNTM. Qua đó, người dân trong xã đã tự nguyện hiến đất, đóng góp công sức làm đường, xây dựng hội trường thôn, tu sửa nhà cửa, làm các công trình vệ sinh…
Hiện nay, xã đã hoàn thành 12/19 tiêu chí XDNTM. Để hoàn thành các tiêu chí và được công nhận xã đạt tiêu chí NTM vào dịp cuối năm 2017, Hưng Thịnh đã xây dựng kế hoạch và có giải pháp cụ thể để hoàn thành các tiêu chí còn lại trong năm 2017. Trong đó, đặc biệt quan tâm tới nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt cũng như quyết tâm phấn đấu hoàn thành những tiêu chí còn lại - đồng chí Nguyễn Gia Hồng cho biết thêm. 
Thời gian tới, huyện Trấn Yên tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động làm chuyển biến sâu sắc nhận thức, hành động của các cấp, các ngành và người dân trong XDNTM. Chú trọng nâng cao chất lượng tiêu chí đối với 6 xã đã được công nhận và chỉ đạo các xã còn lại phấn đấu xã đạt chuẩn NTM.
Thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung, nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý quy hoạch, tiếp tục lồng ghép chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM với chương trình khác vào khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng khoa học - công nghệ, củng cố và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Đẩy mạnh phát triển giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường... Phấn đấu đến năm 2020, huyện Trấn Yên sẽ đạt tiêu chí huyện NTM./.
Thanh Hoàng
 
Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại