Thành phố Đà Nẵng chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng

1/8/2015 2:21:02 PM
diễn đàn

(BTĐKT)-Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 05/9/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; đồng thời, để khắc phục những hạn chế, tồn tại, góp phần nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn, ngày 19/12/2014, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 11607/UBND-VX về việc nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.

Theo đó, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các khối thi đua, cụm thi đua, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, UBND các quận, huyện và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các hội, đoàn thể, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 và các văn bản pháp luật liên quan; công tác khen thưởng và đề nghị khen thưởng phải được thực hiện đúng quy trình, đúng thành tích, đúng đối tượng và đảm bảo các tiêu chuẩn; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc khen thưởng và đề nghị khen thưởng.

Các đơn vị có trách nhiệm công khai danh sách và bảng tóm tắt thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp nhà nước và cấp thành phố trên phương tiện thông tin thuộc quyền quản lý để lấy ý kiến và xử lý thông tin trước khi trình đề nghị cấp trên khen thưởng. Thời gian đăng tải lấy ý kiến đối với đề nghị khen thưởng cấp nhà nước là 07 (bảy) ngày và đối với đề nghị khen thưởng cấp thành phố là 05 (năm) ngày sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định (trừ trường hợp đặc biệt).
 
Về việc khen thưởng và đề nghị khen thưởng của các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các quận, huyện, UBND thành phố yêu cầu: Khi các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể cấp thành phố xét khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng theo ngành dọc cho các phòng, ban, hội, đoàn thể cấp quận, huyện, phường, xã và thủ trưởng của các đơn vị này thì phải lấy ý kiến hiệp y của UBND quận, huyện; đồng thời, khi UBND các quận, huyện khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng cho các phòng, ban, hội, đoàn thể cấp quận, huyện và thủ trưởng của các đơn vị này thì phải lấy ý kiến hiệp y của các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể cấp thành phố có hệ thống tổ chức theo ngành dọc. Trong trường hợp quá thời hạn đề nghị cho ý kiến hiệp y mà đơn vị, địa phương được lấy ý kiến hiệp y không trả lời bằng văn bản thì các đơn vị lấy ý kiến hiệp y có trách nhiệm xem xét hồ sơ và lập thủ tục khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng theo quy định.
 
Về việc gửi và xử lý hồ sơ đề nghị khen thưởng, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị không gửi trực tiếp văn bản cho lãnh đạo thành phố để xin chủ trương hoặc đề nghị khen thưởng. Tất cả hồ sơ của các đơn vị, địa phương liên quan đến việc đề nghị khen thưởng phải gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ để tiếp nhận, thẩm định, đề xuất, trình UBND thành phố theo thẩm quyền quy định; hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng hồ sơ khen thưởng đề nghị xử lý gấp.
 
Để thực hiện tốt chỉ đạo nêu trên, UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) chủ trì, phối hợp với các đơn vị (Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật, Liên hiệp các hội Văn học và Nghệ thuật, Liên đoàn Lao động thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố…) tiến hành rà soát các quy định khen thưởng đã được UBND thành phố ban hành riêng cho các giải thưởng, thành tích xuất sắc tại các kỳ thi, hội thi, hội thao, hội diễn… để tổng hợp, đề xuất UBND thành phố xem xét, điều chỉnh theo hướng thống nhất, phù hợp với các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và thực tiễn triển khai tại thành phố trong thời gian qua; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện và định kỳ tổng hợp báo cáo UBND thành phố về kết quả thực hiện các nội dung nêu trên.
 
Đồng thời, tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng bảo đảm khách quan, chính xác; đăng tải danh sách các tập thể, cá nhân được khen thưởng Nhà nước và cấp thành phố trên cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ và chịu trách nhiệm công bố quyết định, điều hành phần trao thưởng thuộc thẩm quyền của UBND thành phố và dự thảo nội dung phát biểu của lãnh đạo UBND thành phố liên quan đến lĩnh vực thi đua, khen thưởng (nếu có) tại các buổi lễ, hội nghị… do lãnh đạo UBND thành phố chủ trì hoặc tham dự.
 
Trần Danh Nam
 
Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại