Thông báo (10)
 
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành #
2974/TB-BTĐKT Thông báo Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương tại một số vụ, đơn vị thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương 12/17/2018
5945/TB-BNV Thông báo xét duyệt duyết toán ngân sách năm 2017 12/04/2018
1066/QĐ-BNV Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2016 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương 03/16/2018
12/HĐTĐKT-VI Về việc thông báo Trưởng, phó các cụm, khối thi đua năm 2014 05/30/2014
378/BTĐKT-VP Về việc đề nghị đóng góp ý kiến xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 50/2006/NĐ-CP 03/24/2014
129/BTĐKT-VIII Giới thiệu điển hình tiên tiến. 02/08/2014
08/HĐTĐKT-VI Thông báo Trưởng, Phó các cụm, khối thi đua năm 2013 05/20/2013
475/BTĐKT-VI Nâng cao chất lương khen thưởng 04/18/2012
Page 1 of 2First   Previous   [1]  2  Next   Last