Bộ Nội vụ (10)
 
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành #
1066/QĐ-BNV Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2016 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương 03/16/2018
2969/QĐ-BNV Quyết định về việc giao ngân sách nhà nước năm 2018 12/29/2017
2920/QĐ-BNV Quyết định về việc phê duyệt dự toán sửa chữa 12/27/2017
03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt nam anh hùng" 10/10/2014
1551/QĐ-BNV Quyết định: Về việc thành lập Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thi đua, khen thưởng trực thuộc Ban thi đua - Khen thưởng Trung ương. 08/03/2011
1521/QĐ-BNV Quyết định: Về việc thành lập Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ Nội vụ. 07/29/2011
07/2011/TT-BNV Thông tư: Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Quản lý nhà nước về Tôn giáo" 04/01/2011
570/BNV-ĐT Công văn: Về việc hướng dẫn khen thưởng thành tích thực hiện quyết định số 137/2003/QĐ-TTg và quyết định 40/2006/QĐ-TTg 03/01/2011
Page 1 of 2First   Previous   [1]  2  Next   Last