Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (66)
 
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành #
2974/TB-BTĐKT Thông báo Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương tại một số vụ, đơn vị thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương 12/17/2018
2698/KH-BTĐKT Kế hoạch Thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương tại một số vụ, đơn vị thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương năm 2018 11/09/2018
2136/QĐ-BTDKT Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiểu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-BTĐKT 09/06/2018
429/KH-BTĐKT Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 79/KH-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ về công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 03/13/2018
92/QĐ-BTDKT Về việc sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-BTDKT 06/26/2017
35/QĐ-BTĐKT Ban hành Quy chế làm việc của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương 03/22/2017
125/KH-BTĐKT Thực hiện Quyết định 1379/QĐ-TTg ngày 12/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo 01/19/2017
1319/KH-BTĐKT Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2016 07/07/2016
Page 1 of 9First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  Next   Last