Tổ chức, biên chế (20)
 
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành #
2974/TB-BTĐKT Thông báo Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương tại một số vụ, đơn vị thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương 12/17/2018
2698/KH-BTĐKT Kế hoạch Thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương tại một số vụ, đơn vị thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương năm 2018 11/09/2018
2136/QĐ-BTDKT Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiểu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-BTĐKT 09/06/2018
92/QĐ-BTDKT Về việc sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-BTDKT 06/26/2017
28/QĐ-BTDKT Quyết định về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương 04/10/2014
28/QĐ-BTĐKT Về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. 04/10/2014
39/QĐ-BTDKT Về việc ban hành Quy định tiểu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 04/18/2013
16/2012/TT-BNV Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 12/28/2012
Page 1 of 3First   Previous   [1]  2  3  Next   Last