Lĩnh vực khác (16)
 
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành #
2716/QĐ-BNV Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 12/28/2018
5945/TB-BNV Thông báo xét duyệt duyết toán ngân sách năm 2017 12/04/2018
1066/QĐ-BNV Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2016 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương 03/16/2018
429/KH-BTĐKT Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 79/KH-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ về công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 03/13/2018
2969/QĐ-BNV Quyết định về việc giao ngân sách nhà nước năm 2018 12/29/2017
2920/QĐ-BNV Quyết định về việc phê duyệt dự toán sửa chữa 12/27/2017
35/QĐ-BTĐKT Ban hành Quy chế làm việc của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương 03/22/2017
125/KH-BTĐKT Thực hiện Quyết định 1379/QĐ-TTg ngày 12/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo 01/19/2017
Page 1 of 2First   Previous   [1]  2  Next   Last