Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Cách đây hơn 63 năm, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Thời gian qua, toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, tạo động lực to lớn, cổ vũ, động viên đồng bào và chiến sĩ cả nước vượt qua khó khăn, gian khổ, chung sức, đồng lòng làm nên những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam.

Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, công tác thi đua khen thưởng có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, đưa nước ta vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển nhanh và ngày càng bền vững. Kết quả của các phong trào thi đua đã  góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, công tác thi đua vẫn còn một số hạn chế, yếu kém như có nơi còn biểu hiện hình thức, thiếu thường xuyên, liên tục, thiếu các biện pháp tổ chức cần thiết, từ đó hạn chế hiệu quả của các phong trào thi đua.

 
Ðể thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng, cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và làm tốt hơn nữa công tác khen thưởng. Nội dung các phong trào thi đua cần quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm cho phong trào thi đua thật sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, đơn vị, cá nhân, tạo thành cao trào hành động cách mạng. Cần quan tâm phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến ở các cấp, các ngành, địa phương, cơ sở, chú trọng khen thưởng những người lao động trực tiếp có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn trật tự xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và những tấm gương bình dị mà cao quý trong cuộc sống.
 

Theo Nhân dân

Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại