Để giới thiệu các điển hình tiên tiến trên toàn quốc quý vị gửi thông tin về hòm thư   ttth.btdkttw@gmail.com  của cổng thông tin điện tử ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Ban hành Quy chế làm việc của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

7/5/2018 11:23:28 AM
Ban TĐKTTƯ

 

http://banthiduakhenthuongtw.gov.vn/tabid/61/slt/Legal/ID/5553/Default.aspx

Quay lại | Lên đầu trang