Quyết định (5429)
 
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành #
2716/QĐ-BNV Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 12/28/2018
2136/QĐ-BTDKT Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiểu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-BTĐKT 09/06/2018
29/2018/QĐ-TTg Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thuộc Bộ Nội vụ 07/16/2018
318/QĐ-BNV Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ 03/09/2018
2969/QĐ-BNV Quyết định về việc giao ngân sách nhà nước năm 2018 12/29/2017
2920/QĐ-BNV Quyết định về việc phê duyệt dự toán sửa chữa 12/27/2017
92/QĐ-BTDKT Về việc sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-BTDKT 06/26/2017
35/QĐ-BTĐKT Ban hành Quy chế làm việc của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương 03/22/2017
05/2015/QĐ-TTg Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương 02/12/2015
1650/QĐ - TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 18 tập thể và 44 cá nhân thuộc tỉnh An Giang. 09/16/2014
1621/QĐ - TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 37 tập thể và 88 cá nhân thuộc tỉnh Long An. 09/10/2014
1620/QĐ - TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 cá nhân thuộc Bộ Xây dựng. 09/10/2014
1619/QĐ - TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể và 01 cá nhân thuộc Bộ Xây dựng. 09/10/2014
1617/QĐ - TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 35 tập thể và 41 cá nhân thuộc thành phố Đà Nẵng. 09/10/2014
1616/QĐ - TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 06 cá nhân thuộc tỉnh Quảng Trị. 09/10/2014
Page 1 of 362First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last