Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương: Tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2011

10/4/2011 12:00:00 AM
Thanh tra, kiểm tra

Ngày 14/9/2011 Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã ban hành kế hoạch số 64/KH-HĐTĐKT để kiểm tra giám sát thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2011

Nhằm phát hiện những vấn đề khó khăn vướng mắc trong tổ chức chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ công tác Thi đua khen thưởng, đề xuất những nội dung để sửa đổi Luật Thi đua khen thưởng và các quy chế, các chính sách, các quy định hiện hành về Thi đua khen thưởng cho phù hợp; kịp thời phát hiện biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến và những nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước; phát hiện và xử lý các vi phạm về Thi đua khen thưởng.

 
Nội dung kiểm tra giám sát gồm:
1. Về công tác lãnh đạo và chỉ đạo của Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện Kết luận 83-K1/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị 39/CT-TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị 725/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và nội dung triển khai thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.
 
2. Về tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng;
 
3. Công tác quản lý Nhà nước về Thi đua khen thưởng;
 
4. Tình hình về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua khen thưởng các cấp; về kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy cán bộ và kết quả công tác bồi dưỡng, đào tạo Cán bộ thi đua khen thưởng;
 
5. Những vấn đề cụ thể cần đề xuất, kiến nghị.
 
Quá trình thực hiện: 
Theo kế hoạch sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát theo các cụm, khối thi đua, mỗi đoàn do 01 đồng chí là Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phụ trách theo dõi. 
 
Đơn vị kiểm tra là các Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (thành viên trong cụm khối thi đua).
 
Thời gian kiểm tra triển khai trong quý 4 năm  2011 (mỗi cụm khối thi đua kiểm tra từ 1-2 đơn vị). Và thông báo kết quả kiểm tra bằng văn bản.
 

Theo Angiang Online

Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại