Phiên họp thứ 50 Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TW

1/25/2013 9:29:09 AM
Tin Hội đồng TĐKTTƯ

(BTĐKT)- “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm” đó là chủ đề của phong trào thi đua năm 2013 tại báo cáo kết quả công tác của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TW sáng 22/1/2013. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp.

Báo cáo  kết quả 1 năm hoạt động của Hội đồng cho thấy: Hoạt động của Hội đồng và Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra, tập trung triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Hội đồng đã có tác động rõ nét đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền trong công tác thi đua khen thưởng. Nhiều đồng chí thành viên Hội đồng đã tích cực đôn đốc, kiểm tra các phong trào thi đua của các bộ, ngành, địa phương và đoàn thể…Báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế như: Chỉ đạo phong trào thi đua ở một số nơi còn hình thức, chậm đổi mới, nhiều phong trào thi đua chưa hiệu quả, công tác tuyên truyền biểu dương các điển hình tiên tiến còn hạn chế; công tác khen thưởng, bình xét và công nhận danh hiệu thi đua ở một số nơi chưa chặt chẽ, còn nể nang nên tỷ lệ chiến sĩ thi đua cơ sở còn cao( 30-70%). Khen thưởng người lao động trực tiếp đã được quan tâm, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu; hoạt động cụm, khối thi đua tuy đã có những đổi mới trong việc xây dựng tiêu chí thi đua, nhưng nội dung sinh hoạt chưa đa dạng, phong phú, chưa phát huy được thế mạnh của từng bộ, ngành, địa phương. Công tác thông tin tuyên truyền chưa được quan tâm đúng mức…

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá, công tác TĐKT năm 2012 đã bám sát nhiệm vụ chính trị, hướng vào lợi ích thiết thực của người dân, khơi dậy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội chung của đất nước. Những kết quả của công tác thi đua, khen thưởng đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2012 : Tăng trưởng kinh tế đạt 5,2 %; an sinh xã hội được đảm bảo và quan tâm hơn; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác đối ngoại có tiến bộ, niềm tin của nhân dân ngày càng tăng.
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại phiên họp.
 
Năm 2013 là năm bản lề thực hiện kế hoạch 5 năm của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013), cũng là năm sẽ còn có nhiều khó khăn, thách thức đối với sự phát triển của đất nước. Phát huy những kết quả đạt được của năm 2012, căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu và 9 giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013, công tác thi đua, khen thưởng cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau:
 
1. Đẩy mạnh các hoạt động để thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2013) đảm bảo thiết thực, trang trọng, tiết kiệm.
 
2. Các phong trào thi đua cần bám sát vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nội lực của nhân dân thực hiện tốt phong trào thi đua, trong đó trọng tâm là phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương và các địa phương cần rà soát lại các phong trào thi đua yêu nước đã phát động, có sự điều chỉnh, bổ sung nội dung, tiêu chí cho phù hợp với tình hình hiện nay; đồng thời căn cứ tình hình thực tiễn, chủ động và phối hợp để phát động các phong trào thi đua thiết thực, gắn với lợi ích của nhân dân và việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
 
3. Về phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, giao Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá sơ kết trong năm 2013, xem xét, đề xuất khen thưởng kịp thời các xã đạt tiêu chí nông thôn mới.
 
4. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo khen thưởng phải đúng qui định, kịp thời, chính xác; chú trọng đến khen thưởng đột xuất và phát hiện nhân tố mới, điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, những người lao động trực tiếp, công nhân, nông dân trong các phong trào thi đua, để khen thưởng, tôn vinh kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội.
 
5. Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo thực hiện tăng thời lượng chương trình, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng đảm bảo thường xuyên, liên tục nhằm tuyên truyền các điển hình, nhân tố mới, những tấm gương có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, sản xuất công tác… Tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước 65 năm qua và kết quả thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 
6. Về hoạt động Cụm, Khối thi đua các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giao Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, điều chỉnh, bổ sung bộ tiêu chí theo hướng nâng cao, cụ thể hơn để bình xét trong hoạt động Cụm, Khối thi đua. Tiếp tục nghiên cứu, tổng kết đánh giá để đề xuất về hoạt động Cụm, Khối thi đua trong thời gian tới.
 
7. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tham mưu để triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Bộ Chính trị về Đề án “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Dự án sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, Khen thưởng.
 
Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để công tác thi đua, khen thưởng đi vào nề nếp, chặt chẽ, hiệu quả hơn.
 
8. Về tiền trợ cấp đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của cấp bộ, cấp tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích trong hai cuộc kháng chiến, giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ. 
 
Thủy Anh
 

 

Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại