Kế hoạch Tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 – 11/6/2013)

3/13/2013 2:54:40 PM
Tin Hội đồng TĐKTTƯ

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương về việc tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 – 11/6/2013), Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm tiếp tục nâng cao nhận tức và trách nhiệm của các cấp ủy  Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng; của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
2. Phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, huy động sức mạnh toàn dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực góp phần tháo gỡ khó khăn cho đất nước trong giai đoạn hiện nay, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an - ninh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.
3. Các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gắn với việc tiếp tục “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC
1. Nội dung
a. Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/05/2004 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; Kết luận số 83 –KL/TW ngày 30/08/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW; Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch 5 năm 2011 – 2015 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XI của Đảng, gắn liền với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và xã hội về vai trò, vị trí và tác dụng to lớn của phòng trao thi đua yêu nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối với công tác thi đua, khen thưởng.
b. Tổ chức phong trào thi đua sôi nổi và thiết thực nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, giảm thiểu tai nạn giao thông, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả phong trào thi đua trọng tâm “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” làm nòng cốt cho các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay.
c. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước; công tác phát hiện, bồi dưỡng,  biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các gương “người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước, trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
d. Các Bộ, ban ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức phát động đợt thi cao điểm theo tinh thần “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đich sớm”, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc bằng các phong trào thi đua thiết thực, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương.
2. Hình thức tổ chức.
a. Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TRung ương tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động:
- Lễ báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Tôn vinh các điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”;
- Hội thảo khoa học “Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”;
- Triển lãm ảnh “Bác Hồ với các phong trào thi đua yêu nước”.
- Gặp gỡ, giao lưu một số Anh hung Lực lượng vũ trang, Anh hung Lao động với thế hệ trẻ. 
b. Các Bộ, ban, ngành, đoàn thể, trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 
- Tổ chức phát động phong trào thi đua thiết thực ngay từ đầu năm 2013, với các nội dung, tiêu chí thi đua rõ ràng, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương gắn liền với tuyên truyền sâu rộng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc;
- Tổ chức bằng các hình thức thích hợp, kết hợp với gặp mặt, biểu dương các điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực và trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (vào dịp Sinh nhật Bác 19/5 và truyền thống Thi đua yêu nước 11/6/2013).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, có trách nhiệm:
- Triển khai kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc thực hiện đảm bảo các nội dung, tiến độ kế hoạch đã đề ra. 
- Giới thiệu những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để tuyên truyền, nêu gương trên các phương tiện thông tin đại chúng và gặp gỡ, trao đổi với thế hệ trẻ.
- Tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương sau khi kết thúc các hoạt động kỷ niệm.
2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng đề cương tuyên truyền, chỉ đạo hệ thống tuyên giáo, đội ngũ giáo viên, tuyên truyền viên và các cơ quan thông tin đại chúng có kế hoạch thông tin, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống Thi đua yêu nước; Chủ trì, phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.
3. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền thường xuyên các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền sâu rộng trước, trong và sau dịp kỷ niệm.
Chủ trì, phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và các cơ quan liên quan tổ chức triển lãm ảnh “Bác Hồ với các phòng trào thi đua yêu nước”;
4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tổ chức tôn vinh các điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. 
5. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức bằng thức thích hợp hoạt động sáng tác các bài hát ca ngợi phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.
6. Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam mở chuyên mục thường xuyên giới thiệu các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước.
Chủ chì, phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tổ chức giao lưu các gương điển hình tiên tiến trên sóng Đài truyền hình Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam.
Tăng cương thời lượng tin bài về những thành quả đạt được qua các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.
7. Các Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ các nội dung của kế hoạch và điều kiện cụ thể, xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện tốt các nội dung đã đề ra.
8. Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tổ chức gặp gỡ, giao lưu giữa một số Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động với thế hệ trẻ.
9. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức tốt các hoạt động diễn ra triên địa bàn thành phố; làm tốt công tác tuyên truyền trực quan chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.
10. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội ở trung ương tuyên truyền sâu rộng tới đoàn viên, hội viên đẩy mạnh các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.
 
Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương yêu cầu Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của kế hoạch, báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương (qua Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương) sau khi kết thúc đợt hoạt động.
 
Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại