Lãnh đạo Ban TĐKT-TW

7/6/2011 10:16:21 AM
Ban TĐKTTƯ

   LÃNH ĐẠO BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG

TRƯỞNG BAN

BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG

 

Họ và tên khai sinh: TRẦN THỊ HÀ

Họ và tên thường gọi: Trần Thị Hà

Sinh ngày: 4/4/1960

Nơi sinh: Hà Nội

Quê quán: Vụ Bản - Tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Trình độ văn hóa: 10/10

Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ quản lý nhà nước: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TW, UV Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng TW.

Phụ trách các lĩnh vực công tác (theo Thông báo số 2230/TB BTĐKT ngày  6/11/2017 của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởngTW):

- Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác của Ban Thi đua - Khen thưởngTW.

- Trực tiếp phụ trách: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Nghiên cứu Tổng hợp (Vụ I).

 

 

PHÓ TRƯỞNG BAN

BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNGHọ và tên khai sinh: PHẠM HUY GIANG

Họ và tên thường gọi: Phạm Huy Giang

Sinh ngày: 22/8/1971

Nơi sinh: Hà Nội

Quê quán: Cẩm Chế - Thanh Hà - Hải Dương

Dân tộc: Kinh

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ quản lý nhà nước: Cao cấp

Chức vụ: UV Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng TW.

 Phụ trách các lĩnh vực công tác (theo Thông báo số 2230/TB-BTĐKT  ngày 6/11/2017 của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng TW):

- Vụ Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW - Vụ III,

- Tạp chí Thi đua - Khen thưởng.

- Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thi đua, khen thưởng.

-

 

Quay lại | Lên đầu trang