Bến Tre phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”

3/6/2015 2:47:41 PM
Thi đua cấp Tỉnh, Tp

(BTĐKT)-Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 07 tháng 01năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 758/KH-UBND về tổ chức phát động các phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”

 Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 07 tháng 01năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” nhân kỷ niệm 55 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết số 11-NQ/ĐH ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ IX và Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 tạo ra xung lực chính trị mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020), Ngày 14 tháng 02 năm 2015,  Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 758/KH-UBND về  tổ chức phát động các phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” nhân kỷ niệm 55 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi với các yêu cầu, nội dung cụ thể như sau:

Phát động toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh nhà tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” trên cơ sở phát huy truyền thống Đồng Khởi anh hùng trong đấu tranh giải phóng dân tộc năm 1960 thành phong trào Đồng Khởi trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ, các sự kiện trọng đại trong năm 2015 và những năm tiếp theo.
 
Tổ chức phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” để các cấp, các ngành, các đoàn thể khơi dậy lòng yêu nước, tính năng động, sáng tạo, cần cù trong lao động, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực mới, đề ra các giải pháp cụ thể thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. 
 
Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cấp cơ sở, với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, không phô trương, hình thức, phù hợp với sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và thực tiễn ở địa phương, cơ sở.
 
Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của các cấp, các ngành, các địa phương gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị từ nay đến năm 2020; đưa phong trào thi đua vào cuộc sống và tạo sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân.  
 
Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm, mô hình mới, cách làm hay trong phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các ngành, các cấp, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân.
 
Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” phải được tổ chức triển khai thực hiện sâu rộng,nghiêm túc, thiết thực và hiệu quả.
 
Những nội dung cần tập trung thực hiện từ nay đến năm 2020:
 
Căn cứ nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu Nghị quyết xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của từng cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân gắn với việc đẩy mạnh ”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng tâm hợp lực của toàn xã hội với tinh thần “Người người thi đua, ngành ngành thi đua” quyết tâm đưa kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển nhanh, toàn diện, hướng đến mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
 
Cổ vũ, động viên mọi người tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”. Tạo khí thế thi đua sôi nổi, nhằm thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch 5 năm (2011 - 2015) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX và tạo nền tảng cơ bản để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020).
 
Năm 2015, với tư tưởng tiến công, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” tập trung thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu Nghị quyết về xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, đồng thời tập trung thực hiện đạt kết quả cao vào 3 khâu đột phá:
 
- Xây dựng thành phố Bến Tre đạt các tiêu chí loại II. Đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội để thị trấn Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày (huyện Mỏ Cày Nam) trở thành đô thị loại IV; đầu tư xây dựng, nâng cấp và công nhận 20 trung tâm xã đạt chuẩn đôi thị loại V.
 
- Tập trung thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là Chương trình Xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, coi đây là phong trào trọng tâm, nòng cốt trong phong trào thi “Đồng Khởi mới” để tổ chức huy động các nguồn lực cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; mỗi huyện, thành phố phải đạt ít nhất một xã nông thôn mới. Phấn đấu đến hết năm 2015 có 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới (mỗi huyện phải đạt 01 xã). Đến năm 2020 toàn tỉnh có 45 xã đạt xã nông thôn mới, các xã còn lại đạt ít nhất là 10 tiêu chí (trong đó có tiêu chí thu nhập, giao thông nông thôn và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội). 
 
- Tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, bộ máy Nhà nước năng động, hiệu lực, hiệu quả; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tạo sự nhất trí và đồng thuận cao trong nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính theo Kế hoạch số 6381/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện cải cách hành chính năm 2015, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tinh thần trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; tạo môi trường đầu tư - kinh doanh thông thoáng; thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; chấn chỉnh hành vi văn hóa giao tiếp nơi công sở; xây dựng chuẩn mực đạo đức cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; xây dựng bộ chỉ số đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; tiếp tục giử vững và cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
 
Trúc Lạnh
 
Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại