Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2017 tại Khối thi đua các tổ chức Chính trị - Xã hội

7/28/2017 8:44:08 AM
Tin HĐTĐKT Tỉnh, Bộ, Ngành

Ngày 28/7, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Khối trưởng Khối Thi đua các tổ chức Chính trị - Xã hội cùng các đơn vị trong Khối và Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình phối hợp và công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017. Tới dự có đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cùng dự có đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và đại diện Lãnh đạo các tổ chức trong Khối cùng hai đơn vị phối hợp.

 Báo cáo tại Hội nghị cho thấy: Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2017, các tổ chức trong Khối đã chủ động tham mưu cho Lãnh đạo, Thủ trưởng cơ quan các tổ chức trong Khối ban hành các chỉ thị, kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2017, tổ chức ký kết giao ước thi đua trong Khối; triển khai thực hiện Quy chế hoạt động của Khối thi đua; đồng thời tiếp tục đề ra nhiều giải pháp tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong mỗi thành viên.

 Các thành viên trong Khối tổ chức, phát động thi đua với chủ đề đa dạng, phong phú, thiết thực; ký kết giao ước thi đua, đăng ký danh hiệu thi đua đối với các tập thể, cá nhân. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn - 2017”;  Hội Nông dân Việt Nam với chủ đề: “Đột phá, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017” với 3 nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII”và tập trung thực hiện có hiệu quả 4 trọng tâm ưu tiên năm 2017. Hội Cựu chiến binh Việt Nam,Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phát động đợt thi đua cao điểm, trọng tâm chào mừng Đại hội các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Nhờ đó, các thành viên trong Khối đẩy mạnh vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên thực hiện phong trào thi đua trọng tâm của từng tổ chức gắn với hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: Phong trào“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 , Phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Thực hiện cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của BCH TW Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”;Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với hình thức, cách làm phong phú, đa dạng, có nhiều đổi mới. Tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo các đối tượng chính sách, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội. Tổ chức cao điểm các hoạt động hỗ trợ, thiết thực trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Cơ quan chuyên trách và cán bộ các cấp trong khối đã tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua trong công tác, thực hiện tốt, có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn. Nhiều ý tưởng, cách làm hay của các tập thể, cá nhân đã xuất hiện.
Có thể nói công tác thi đua, khen thưởng trong 6 tháng đầu năm 2017 của Khối các tổ chức Chính trị - Xã hội tiếp tục được đổi mới và nâng cao chất lượng với phương pháp, hình thức và nội dung thiết thực; có sự chỉ đạo đồng bộ, thống nhất với các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc triển khai thực hiện. Các tổ chức trong Khối thi đua đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. 
Cơ quan chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng của các tổ chức trong Khối đã chủ động và thực hiện tốt nhiệm vụ thường trực, vai trò tham mưu cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng hoạt động có hiệu quả trong việc chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng.
Công tác thi đua, khen thưởng từng bước đổi mới cả về nội dung và hình thức. Các phong trào thi đua được tổ chức sâu rộng, bám sát nhiệm vụ chính trị và đặc thù của mỗi tổ chức trong Khối; có tác dụng khích lệ, động viên hội viên, đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong 6 tháng đầu năm, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch trong cả năm 2017 của các tổ chức trong Khối. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được phát động với hình thức đa dạng, phong phú; có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể. 
Công tác khen thưởng ngày càng đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục theo quy định; chất lượng thẩm định hồ sơ khen thưởng được nâng lên rõ rệt, đảm bảo tính công khai, chính xác; đã kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự phát triển của các tổ chức trong Khối; công tác tuyên truyền và phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến đã được đẩy mạnh. Tuy nhiên, tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong Khối chưa có sự thống nhất, số lượng chỉ tiêu biên chế còn hạn chế nên phần nào làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác của các tổ chức trong Khối.
Tại Hội nghị, Khối Thi đua các tổ chức  Chính trị - Xã hội và Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đồng thời sơ kết, đánh giá công tác phối hợp trong 6 tháng đầu năm 2017, ghi nhận đã đạt được nhiều kết quả. Việc phối hợp trao đổi, nắm bắt, tập hợp tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục được thực hiện nền nếp. Đã tích cực trong triển khai công tác tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII. Triển khai nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ.
 
Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng -  Bí thư thường trực BCH Trung ương Đoàn tham gia ý kiến tại Hội nghị.
 
Đối với các nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm, các đại biểu đã thảo luận cả hai nội dung, đó là Chương trình phối hợp và công tác thi đua, khen thưởng nhằm tạo sự thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, ổn định chính trị - xã hội của đất nước.
Cũng tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016; tại Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được trao Cờ thi đua của Chính phủ vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước toàn quốc năm 2016. 
 
Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo các tổ chức trong Khối: Tập trung số một là công tác tuyên truyền triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến'', "tự chuyển hóa trong nội bộ" gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; làm tốt hơn nữa việc giới thiệu mô hình, điển hình tiên tiến để tôn vinh, phổ biến, động viên, khen thưởng đột xuất, khen thưởng “nóng” dựa trên thành tích đạt được tạo sự lan tỏa rộng rãi nhằm khẳng định vai trò của khối trong sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
 
     Minh Vũ
 
Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại