Danh hiệu vinh dự nhà nước

  27/7/2017

  Hồ Thanh Phong

  Ban Tuyên huấn/PCT/Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang

  370954194

  01635691159

  hothanhphongkg81@gmail.com

  Nghiệp vụ chuyên môn

   KÍnh chào các anh, chị  Ban Thi đua, Khen thưởng TW!

  Hiện nay chúng em đang làm công tác thi đua trong LLVT gặp một số vướng mắc cần được các anh chị tư vấn:

  1. Hiện nay (bây giờ) mình còn làm đề nghị danh hiệu anh hùng LLVT nhân dân không? (vì theo Thông báo số 1370TB/TW ngày 14/6/2013 của Ban Bí thư về việc tiếp tục phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND, thì kết thúc trong năm 2014).

  Vậy hiện nay còn tiếp nhận hồ sơ nữa không?

  Và nếu còn làm thì thực hiện theo văn bản nào? (cho xin văn bản).

  2. Quy trình, thủ tục hồ sơ đề nghị danh hiệu anh hùng LLVT nhân dân.

  Xin kính chào!

  Chúc anh chị luôn luôn mạnh  khỏe, hạn p


  Nguyen Thanh Thao


  31/10/2017

   Thực hiện Văn bản số 1262/BTĐKT-VI ngày 07/7/2017 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc triển khai thực hiện thông báo số 34-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng cụ thể như sau: 

  1. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an là đầu mối tổng hợp hồ sơ, thẩm định thủ tục, hồ sơ thành tích  tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Thi đua – Khen thưởng và các quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước. Về tiêu chuẩn: các tập thể, cá nhân được đề nghị phải thật sự tiêu biểu, thể hiện bằng các thành tích, chiến công cụ thể, trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, đóng góp sức người, sức của cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc  và bảo vệ tổ quốc. 
  2. Việc phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân kết thúc kết thúc trong năm 2017, hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ gửi dến Ban Thi đua – Khen thưởng trước ngày 30/10/2017.
  3. Sau năm 2017, chỉ xét phong tặng cho tập thể có thành tích hết sức đặc biệt xuất sắc mới được phát hiện có đầy đủ căn cứ và thành tích, đã được ghi vào lịch sử truyền thống là biểu tượng anh hùng của địa phương, đơn vị và được giải quyết theo hướng cá biệt.
  - Quy trình, thủ tục hồ sơ đề nghị danh hiệu anh hùng LLVT nhân dân: quy định tại Điều 56, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng