Thành phần thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng tại Công ty TNHH MTV 100% vốn NN

22/11/2017

Bùi Thị Hồng Thắm

153 Lê Hồng Phong P3 Q5

022406786

0906711018

bhtham@yahoo.com

Nghiệp vụ chuyên môn

 Kính gửi : 

Anh, Chị Ban Thi đua khen thưởng ,vui lòng hướng dẫn:

 

1/- Tên gọi Hội đồng thi đua khen thưởng tại Công ty TNHH 100% vốn nhà nước hay Hội đồng thi đua khen thưởng-Kỷ luật ?

2/- Thành phần tham gia khi thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng - Kỷ luật

3/- Chủ tịch Hội đồng thành viên hay Giám đốc Công ty ký Quyết định thành lập  Hội đồng thi đua khen thưởng-Kỷ luật ?

 

Cảm ơn.

 


Nguyen Thanh Thao


8/1/2018

1. Tên gọi Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tại Công ty TNHH 100% vốn nhà nước gọi là Hội đồng Thi đua - Khen thưởng.

2. Thành phần tham gia hội đồng do Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng công ty quyết định

3. Giám đốc Công ty ký Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng