Thành phần thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng tại Công ty TNHH MTV 100% vốn NN

  22/11/2017

  Bùi Thị Hồng Thắm

  153 Lê Hồng Phong P3 Q5

  022406786

  0906711018

  bhtham@yahoo.com

  Nghiệp vụ chuyên môn

   Kính gửi : 

  Anh, Chị Ban Thi đua khen thưởng ,vui lòng hướng dẫn:

   

  1/- Tên gọi Hội đồng thi đua khen thưởng tại Công ty TNHH 100% vốn nhà nước hay Hội đồng thi đua khen thưởng-Kỷ luật ?

  2/- Thành phần tham gia khi thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng - Kỷ luật

  3/- Chủ tịch Hội đồng thành viên hay Giám đốc Công ty ký Quyết định thành lập  Hội đồng thi đua khen thưởng-Kỷ luật ?

   

  Cảm ơn.

   


  Nguyen Thanh Thao


  8/1/2018

  1. Tên gọi Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tại Công ty TNHH 100% vốn nhà nước gọi là Hội đồng Thi đua - Khen thưởng.

  2. Thành phần tham gia hội đồng do Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng công ty quyết định

  3. Giám đốc Công ty ký Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng