Về nguyên tắc tính tiền thưởng

  2/7/2018

  Nguyễn Ngọc Phương

  251a, phố 6, phường Noong Bua, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

  040262722

  0984126769

  phuongnn69@gmail.com

  Nghiệp vụ chuyên môn

   Trong Điều 68 mục 2 có ghi: Tiền thưởng sau khi nhân với hệ số mức lương cơ sở được làm /tròn số lên hàng chục ngàn đồng tiền Việt Nam. Vậy theo mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2018 là 1.390.000 . Danh hiệu Tập thể lao động tiến tiến - Đơn vị tiên tiến được thưởng tiền 1.112.000 đồng làm tròn lên 1.120.000 đồng; Các hình thức- Giấy khen của thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;  - Giấy khen của Chủ tịch HĐQT, Tổng GĐ, GĐ các DNNN ;  được thưởng 834.000 đồng làm tròn lên 840.000đồng. Tôi xin hỏi làm tròn như vậy có đúng không?


  Nguyen Thanh Thao


  11/10/2018

   Trả lời:

  Căn cứ Khoản 2, Điều 68, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng nêu rõ: "Tiền thưởng sau khi nhân với hệ số mức lương cơ sở khi được làm tròn số lên hàng chục ngàn đồng tiền Việt Nam".