về thủ tục đón nhận danh hiệu đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân

  6/7/2018

  Bùi Quang Huy

  Ban CHQS thị xã Quảng Yên

  100803810

  01672577683

  buihuy878@gmail.com

  Nghiệp vụ chuyên môn

   Đồng chí giúp tôi những nội dung liên quan đến thủ tục, các bước đón nhận Danh hiệu đơn vị Anh hùng LLVT nhé?


  Nguyen Thanh Thao


  30/8/2018

   Trả lời:

  Căn cứ Điều 26, Điều 27 Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; Nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; Nghi lễ đối ngoại, tiếp khách nước ngoài để biết được thủ tục, các bước đón nhận danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang.