XẾP LOẠI THI ĐUA

  25/7/2018

  Trần Tấn Đạt

  178 Võ Thị Sáu phường 8 TP. Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu

  385118201

  0914182586

  trandat0101@yahoo.com

  Khiếu nại tố cáo

   Xin cho hỏi tôi đủ tiêu chuẩn xếp loại chiến sĩ thi đua cấp cơ sở theo nghị định 91/2017 nhưng khi hội đồng thi đua họp dựa vào kết quả biểu quyết tôi không đủ 2/3 phiếu đồng ý nên không công nhận kết quả xếp loại CSTD của tôi điều này có đúng luật không? Thủ tục kiếu nại kết quả của hội đồng thi đua của nhà trường như thế nào? Mong tin. Xin chân thành cảm ơn.

   


  Nguyen Thanh Thao


  12/10/2018

   Trả lời:

  Theo qui tại Khoản 8, Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, chỉ quy định tỷ lệ bỏ phiếu đồng ý của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đối với danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh" và danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" từ 90% trở lên tính trên tổng số thành viên của Hội đồng. Đối với tỷ lệ bỏ phiếu đồng ý danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" do cơ quan, tổ chức và đơn vị căn cứ vào tình hình thực tiễn để quy định.

  Để được biết lý do và kết quả cụ thể do không đủ điều kiện 2/3 số phiếu đồng ý đề nghị công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở", đề nghị ông làm đơn hoặc liên hệ với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng nơi trực tiếp xét đề nghị công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" của ông.