khen thưởng cấp Sở

5/9/2016

nguyễn thị hằng

Vĩnh yên - Vĩnh Phúc

001189006085


nguyenhangstp@gmail.com

Nghiệp vụ chuyên môn

 Tôi muốn hỏi về vắn đề khen thưởng ở hình thức Giấy khen của Giấm đốc Sở: Năm 2016 theo hướng dẫn bình xét thi đua khen thưởng của Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp chỉ khen theo chuyên đề đến cấp Sở, các đơn vị thuộc Sở, không khen đến phòng tư pháp cấp huyện. Trong năm Sở Tư pháp có phát động 2 chuyên đề thi đua đến phòng tư pháp cấp huyện vậy khi tổng kết 2 chuyên đề thi đua đó Giám đốc Sở Tư pháp có quyền tặng giấy khen cho các phòng tư pháp thực hiện tốt 2 chuyên đề thi đua đó không?


Nguyen Thanh Thao


29/12/2016

 Sở Tư pháp phát động 2 chuyên đề thi đua đến phòng tư pháp cấp huyện thì việc tặng giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp khi tổng kết phong trào thi đua chuyên đề căn cứ vào văn bản hướng dẫn cụ thể của Sở Tư pháp./.