Hội đồng TĐ-KT, tiêu chuẩn CSTĐ cơ sở

  15/11/2016

  nguyễn thu hà

  Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang

  164110178  Nghiệp vụ chuyên môn

   Đề nghị cho biết cơ cấu, thành phần Hội đồng thi đua - khen thưởng cấp cơ sở; để được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở ngoài tiêu chí có sáng kiến kinh nghiệm, cá nhân đó  hoàn thành tốt nhiệm vụ có được không?

  Trân trọng cảm ơn.


  Nguyen Thanh Thao


  29/12/2016

   Tại Điều 91a Luật Thi đua - Khen thưởng và các Điều 27,28,29 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2013, không qui định đối tượng cụ thể tham gia thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức theo thẩm quyền căn cứ tình hình thực tế để quy định số lượng, cơ cấu và thành phần Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cho phù hợp.

  - Tại Điều 23, Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2013 quy định:

   1. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng cho các cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

  a) đạt tiêu chuẩn “Lao động tiên tiến”, hoặc “Chiến sỹ tiên tiến”.

  b) Có sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp  hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng xuất lao động, tặng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng hoặc mưu trí sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cơ quan, tổ chức, đơn vị công nhận (đối với lực lượng Vũ trang).

  Như vậy để được