Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung Ương

Lãnh đạo Hội đồng TĐKTTW và các thành viên

7/6/2011 9:34:21 AM
Hội đồng TĐKTTƯ

HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG

PHÓ CHỦ TỊCH THỨ NHẤT

PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN THỊ DOAN

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ, TRƯỞNG BAN BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TW

TRẦN THỊ HÀ

 

PHÓ CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

HUỲNH ĐẢM

PHÓ CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

ĐẶNG NGỌC TÙNG

Quay lại | Lên đầu trang