Lãnh đạo Ban TĐKT-TW

7/6/2011 10:16:21 AM
Ban TĐKTTƯ

   LÃNH ĐẠO BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG

TRƯỞNG BAN

BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG

 

Họ và tên khai sinh: TRẦN THỊ HÀ

Họ và tên thường gọi: Trần Thị Hà

Sinh ngày: 4/4/1960

Nơi sinh: Hà Nội

Quê quán: Vụ Bản - Tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Trình độ văn hóa: 10/10

Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ quản lý nhà nước: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TW, UV Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng TW.

Phụ trách các lĩnh vực công tác (theo Thông báo số 246/TB BTĐKT ngày  24/10/2008 của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởngTW):

- Phụ trách chung

- Trực tiếp phụ trách: Vụ Tổ chức cán bộ và công tác cán bộ, Vụ Nghiên cứu Tổng hợp-Vụ I; Công tác bảo vệ Chính trị nội bộ

 

 

PHÓ TRƯỞNG BAN

BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNGHọ và tên khai sinh: VƯƠNG VĂN ĐỈNH

Họ và tên thường gọi: Vương Văn Đỉnh

Sinh ngày: 4/5/1958

Nơi sinh: Ái Quốc - Nam Sách - Hải Dương

Quê quán: Ái Quốc - Nam Sách - Hải Dương

Dân tộc: Kinh

Trình độ văn hóa: 10/10

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ quản lý nhà nước: Cao cấp

Chức vụ: UV Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Nội vụ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng TW.

 Phụ trách các lĩnh vực công tác (theo Thông báo số 246/TB-BTĐKT  ngày 24/10/2008 của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng TW):

- Vụ Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW - Vụ III,

- Vụ Thi đua - Khen thưởng các Bộ, Ban, Ngành, Đoàn thể TW - Vụ II,

- Văn phòng Ban, Cơ quan Đại diện tại TP Hồ Chí Minh,

- Thanh tra Ban; Trung tâm Tin học; Tạp chí Thi đua - Khen thưởng.

 

Quay lại | Lên đầu trang