Hội thảo khoa học “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng tại các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước” tại Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.

7/26/2017 9:57:37 AM
Tin Ban TĐKTTƯ

(TĐKT) Trong khuôn khổ thực hiện Đề tài cấp quốc gia “Công tác thi đua, khen thưởng đối với các doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa giai đoạn hiện nay”; Ngày 25/07/2017, Hội thảo khoa học “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng tại các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước” đã được tổ chức tại Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương. Chủ trì Hội thảo: Bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; tham dự Hội thảo còn có bà Phạm Thị Thu Hằng, Tổng thư ký Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo 20 cơ quan nghiệp vụ thi đua, khen thưởng các bộ, ngành, địa phương, tập doàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

  Bà Phạm Thị Thu Hằng, Tổng thư ký Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam tham luận tại Hội thảo.

 
Tại Hội thảo, cơ quan nghiệp vụ thi đua, khen thưởng các bộ, ngành, địa phương tham gia 7 tham luận; ngoài ra còn có 2 tham luận của doanh nghiệp trực tiếp sản xuất, kinh doanh đó là Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội và Tổng công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng Hà Nội. Các tham luận đã tập trung ý kiến xoay quanh các nội dung chính:
Một là, đánh giá về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trong giai đoạn hiện nay và kiến nghị, đề xuất đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thời gian tới.
Hai là, đánh giá vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng; vai trò phối hợp của tổ chức Công đoàn và các đoàn thể quần chúng với việc triển khai phong trào thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả tại các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.
Ba là, vai trò của người đứng đầu các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đối với công tác thi đua, khen thưởng. Các giải pháp để nâng cao hiệu quả phong trào thi đua; các tiêu chuẩn, điều kiện, hình thức và quy trình, thủ tục khen thưởng tại các doanh nghiệp; chính sách khen thưởng, đãi ngộ với người trực tiếp lao động, sản xuất…
Bốn là, một số vấn đề liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng tại các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; đặc biệt là đã đưa ra được tiêu chí đánh giá kết quả phong trào thi đua đối với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và đối với người trực tiếp lao động, sản xuất trong doanh nghiệp; quy trình khen thưởng cho người đại diện phần vốn nhà nước nắm giữ thấp hơn hoặc bằng 50% vốn điều lệ.
Năm là, vai trò của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng đối với việc đổi mới công tác thi đua, khen thưởng tại các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thời gian tới.
 
Bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu kết thúc Hội thảo.
 
Phát biểu kết thúc Hội thảo, Bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã đánh giá cao những ý kiến đóng góp tại Hội thảo và ghi nhận, tổng hợp kiến nghị, đề xuất để bổ sung vào Đề tài chung; từ đó với vai trò cơ quan quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng sẽ tham mưu cho Chính phủ ban hành quyết định về tiêu chuẩn khen thưởng cho các doanh nghiệp nhằm góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong khối các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
Minh Vũ
 
Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại
     
Bài cùng chuyên mục Xem thêm...