Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc ký kết giao ước thi đua năm 2016

2/26/2016 3:52:46 PM
Thi đua cấp Cụm, Khối

(BTĐKT)-Ngày 24/02/2016, tại tỉnh Bắc Giang, Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2015, và ký kết giao ước thi đua năm 2016.

 Đến dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, cùng các đồng chí lãnh đạo của 7 tỉnh: Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ và Hòa Bình.

Năm qua, các đơn vị trong cụm đã triển khai kịp thời, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương và Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương. Cụm đã chỉ đạo các đơn vị thành viên tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng theo hướng ngày càng hiệu quả, thiết thực; công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Ủy ban nhân dân các tỉnh trong cụm cũng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chương trình kết hoạch hành động nhằm tháo gỡ khó khăn, thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh với các phong trào thi đua, tiêu biểu như: Tỉnh Bắc Giang với chủ đề “Đoàn kết, năng động, sáng tạo thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2015-2020”, tỉnh Hòa Bình với chủ đề: “Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh Hoà Bình đồng thuận cao - thi đua giỏi - về đích sớm, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và Kế hoạch 5 năm 2011 - 2015”;  tỉnh Phú Thọ với chủ đề: “Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ chung sức, đồng lòng, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi, toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2015 chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII”; tỉnh Thái Nguyên với chủ đề: “Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng tăng trưởng, bảo đảm phát triển bền vững gắn với tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2011-2015. Tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp nông thôn gắn với chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo. Ưu tiên nguồn lực để thúc đẩy phát triển công nghiệp điện tử, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ gắn với Tổ hợp công nghệ cao Samsung, tạo bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu công nghiệp; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội”; bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và từng bước cải thiện đời sống nhân dân. Phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015 và kế hoạch 5 năm 2011-2015”... Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì, mức sống và thu nhập của nhân dân ngày càng được nâng cao.
 
Các tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thi đua lập thành tích chào mừng Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp và Chương trình hành động nhằm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đi vào cuộc sống. Công tác tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến được Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tương đối tốt. Các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên mở chuyên mục nêu gương các tập thể và cá nhân “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gương người tốt, việc tốt, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua phát triển mạnh. Bên cạnh đó, công tác khen thưởng thành tích trong các phong trào thi đua đã được các tỉnh chỉ đạo nghiêm túc, đúng quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Các tỉnh thường xuyên quan tâm củng cố tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng, Ban Thi đua – Khen thưởng các tỉnh đã tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh triển khai thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa.
 
Hội nghị cũng xác định nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2016, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng: Tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh phong trào thi đua, động viên các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, công tác thi đua, khen thưởng; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn tiếp theo 2015-2020. Phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các ngày lễ lớn trong năm 2016; đặc biệt là cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức của Cụm trưởng Bắc Giang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian qua. 
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà biểu dương kết quả mà Cụm thi đua đạt được trong năm 2015. Để phát huy kết quả đạt được, năm 2016, Thứ trưởng đề nghị các tỉnh trong Cụm cần chỉ đạo quyết liệt 2 phong trào là “Chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Cải cách hành chính”. Đồng thời, coi trọng công tác tuyên truyền. Phát hiện bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Đối với công tác khen thưởng cần quan tâm nhiều hơn đến người lao động, cán bộ chuyên trách công tác Đảng, Hội đồng nhân dân.
 
Bên cạnh đó, Thứ trưởng nhấn mạnh các tỉnh trong Cụm thi đua cần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thi đua Khen thưởng; nâng cao trách nhiệm của các thành viên trong Hội đồng; tăng cường công tác kiểm tra; quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng.
 
Hội nghị cũng đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2016 và suy tôn tỉnh Bắc Kạn là Cụm trưởng và tỉnh Tuyên Quang là Cụm phó Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc. Cụm thi đua cũng thống nhất giới thiệu tỉnh Bắc Giang có thành tích xuất sắc để đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ; tỉnh Hòa Bình đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
 
Tại hội nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh đã tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động của Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc năm 2015./.
 
Thanh Hương
 
Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại