Bến Tre Phát động phong trào thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước gắn với Đại hội Đảng bộ các cấp

11/11/2014 2:36:31 PM
Thi đua cấp Tỉnh, Tp

(BTĐKT)-Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước gắn với Đại hội Đảng bộ các cấp trong năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 4985/KH-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2014 tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với Đại hội Đảng bộ các cấp.

Theo đó việc phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước gắn với Đại hội Đảng bộ các cấp phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.  

Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cấp cơ sở, với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, không phô trương, hình thức, phù hợp với sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và thực tiễn ở địa phương, cơ sở;
 
Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm, mô hình mới, cách làm hay trong các phong trào thi đua yêu nước.
 
Biểu dương thành quả chung của phong trào, các tập thể, cá nhân, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các ngành, các cấp, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân, quan tâm người lao động trực tiếp... qua đó tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tính năng động, sáng tạo, cần cù trong lạo động, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực mới cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ở từng ngành, từng cấp, từng đơn vị trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX.
 
Các phong trào thi đua phải được tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực.
 
Hình thức, thời gian tổ chức các phong trào thi đua: Mỗi sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện, thành phố, mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chọn ít nhất từ một đến hai chương trình, công trình trọng điểm hoặc những phần việc, khâu đột phá, các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết thực hiện còn đạt thấp để tổ chức thi đua. Nội dung phát động thi đua phải cụ thể, rõ ràng, các tiêu chí thi đua phải được lượng hóa cụ thể, giao chỉ tiêu cho từng đơn vị trực thuộc sở, trực thuộc huyện, thời gian thi đua phải thể hiện được thời điểm bắt đầu và kết thúc, giải pháp, biện pháp thực hiện, các công việc tập trung phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2015. 
 
Các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi kế hoạch phát động, tổ chức phong trào thi đua và danh sách công trình, chương trình, phần việc đăng ký thi đua cho Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ) trước ngày 14/11/2014 để theo dõi phong trào. Nơi nào không gửi kế hoạch phát động, tổ chức phong trào thi đua và danh sách công trình, chương trình, phần việc đăng ký thi đua thì khi tổng kết phong trào thi đua sẽ không được tỉnh xem xét khen thưởng.
 
Thời gian bắt đầu phong trào thi đua cao điểm này tổ chức thực hiện đồng loạt từ ngày 01 tháng 10 năm 2014; Thời gian kết thúc và tổng kết phong trào thi đua cao điểm này vào ngày 30 tháng 9 năm 2015. 
 
Đối với cấp xã, phường, thị trấn, huyện, thành phố, sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị: thời gian kết thúc phong trào thi đua và tổng kết trước thời gian diễn ra đại hội Đảng cùng cấp.
 
Kết thúc đợt thi đua có tổng kết biểu dương, chú trọng khen thưởng xứng đáng cho các cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, công tác; phát hiện kịp thời nhân tố mới xuất hiện từ các phong trào thi đua để khen thưởng theo thẩm quyền được giao.
 
Khen thưởng: Đối với các, sở, ban ngành, huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị có đăng ký công trình, chương trình, phần việc trong đợt thi đua đặc biệt này và đã hoàn thành trước thời hạn, bảo đảm đạt chất lượng, hiệu quả thì sẽ được xét chọn 01 tập thể hoặc 01 cá nhân có thành tích đóng góp tích cực đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen (tập thể hoặc cá nhân đề nghị khen thưởng phải  là đơn vị, cá nhân trực tiếp thực hiện công trình, công trình chương trình, phần việc đã được đăng ký thi đua).
 
Đối tượng chọn và đề nghị khen thưởng phải thực chất, có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đặc biệt quan tâm đối tượng là công nhân, công chức, người trực tiếp lao động, công tác. Không chọn đối tượng là cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cấp sở, ban, ngành tỉnh, cấp huyện và tương đương.
 
Thời gian gửi hồ sơ khen thưởng cho Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ) chậm nhất từ 01 tháng 10 năm 2015 đến 15 tháng 10 năm 2015. 
 
Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm: Báo cáo tổng kết phong trào thi đua (01 bản); Biên bản họp xét của Hội đồng Thi đua - khen thưởng cấp trình khen thưởng (01 bản); Tờ trình đề nghị khen thưởng (02 bản) kèm theo báo cáo thành tích (nếu là tập thể), nếu là cá nhân thì nêu tóm tắt thành tích phải thể hiện được kết quả đóng góp rõ ràng, cụ thể, tránh chung chung.
 
                                                                                                        Trúc Lạnh
 
Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại