Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2016

2/26/2016 4:38:27 PM
Thi đua cấp Tỉnh, Tp

(BTĐKT)-Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch số 38/KH-HĐTĐ về công tác thi đua, khen thưởng năm 2016.

 Nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2016, thiết lực lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm 2016. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, thực hiện tốt Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; chú trọng khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được, trong đó quan tâm đến tập thể nhỏ, công nhân, nông dân và người lao động trực tiếp; làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến, ngày 01.02.2016, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch số 38/KH-HĐTĐ về công tác thi đua, khen thưởng năm 2016.

Theo Kế hoạch, các Khối Thi đua, các đơn vị, địa phương triển khai phong trào thi đua và công tác khen thưởng đảm bảo thiết thực, chất lượng, hiệu quả, tạo động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; công tác khen thưởng đảm bảo dân chủ, chính xác, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng, đúng thành tích, tập trung vào những nội dung chính: tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 và ký giao ước thi đua, đăng ký thi đua năm 2016. Phát động các phong trào thi đua về phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2016; bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; lập thành tích chào mừng kỷ niệm 180 Tây Ninh hình thành và phát triển; phong trào “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
 
Để Kế hoạch triển khai đảm bảo thiết thực, hiệu quả tạo động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016, các địa phương, đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, các phong trào thi đua, gắn công tác thi đua, khen thưởng với phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp; kiện toàn Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở để xét duyệt các đề tài, sáng kiến làm cơ sở đề nghị xét tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua các cấp. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền sâu rộng nội dung Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 
Ngoài việc tổ chức tốt các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh phát động trong năm, các địa phương, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình cụ thể để tổ chức và phát động các phong trào thi đua phù hợp, thiết thực, nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch của địa phương, đơn vị. Chủ động phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến, những cá nhân có hành động dũng cảm trong cuộc sống; quan tâm, chủ động đề xuất khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất. Nâng cao vai trò quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tăng cường công tác thông tin, giao lưu, phối hợp giữa các đơn vị thành viên, giữa các Khối Thi đua nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh cũng như các giải pháp công tác của từng địa phương, đơn vị, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động khối thi đua.
 
Các sở, ban, ngành, tổ chức Đảng, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị trong Khối Thi đua của tỉnh chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2016; tích cực chỉ đạo, giám sát việc thực hiện kế hoạch; phát động và tổ chức các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề; theo dõi, đánh giá bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, góp phần nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra./.
Thái Thành
 
Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại