• Hướng dẫn tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

    (BTĐKT)-Để triển khai thực hiện Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, ngày 05/9/2013, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã có văn bản hướng hướng dẫn việc xét, trình Thủ tướng Chính phủ xét và trình Chủ tịch nước tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
     12/09/2013    12181 lượt xem