Tin tức

Phát huy tối đa tiềm năng, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức

(Chinhphu.vn) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trải qua quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, trí thức Việt Nam luôn nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Cũng chính vì vậy mà cha ông ta đã luôn luôn quý trọng hiền tài và đội ngũ trí thức. 

TIN BAN TĐ-KT TƯ

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Phòng III

Tất cả các videos

HOẠT ĐỘNG TĐKT

CHÍNH TRỊ - Kinh TẾ - XÃ HỘI

ỨNG DỤNG & lIên kết