Người cán bộ gương mẫu, yêu nghề

 189 lượt xem
 

Chị Nguyễn Thị Thanh Bình, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính, Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương là tấm gương về người cán bộ mẫu mực, trách nhiệm với công việc. Chị Bình chia sẻ: “Yêu nghề, luôn lỗ lực cố gắng hoàn thiện bản thân là bí quyết tạo nên thành công, đó là phương châm để tôi tiếp tục phấn đấu đạt được những thành công mới trong chặng đường tiếp theo”.

                                            Chị Nguyễn Thị Thanh Bình

Sau 15 năm công tác tại Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải, đến tháng 01 năm 2009, chị được chuyển về công tác tại Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Tháng 07/2011, chị được giao nhiệm vụ Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính Văn phòng Đảng ủy Khối. Với chức trách, nhiệm vụ được giao, chị đã cùng các đồng chí cán bộ, chuyên viên trong phòng chủ động, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng thực hiện tốt công tác tài chính Đảng của Cơ quan và của Đảng bộ Khối; chỉ đạo, điều hành công việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của phòng, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Văn phòng Đảng ủy Khối với nhiều thành tích nổi bật.

Trước hết, chị và đồng nghiệp thường xuyên tham mưu, đề xuất với Thường trực Đảng ủy Khối để thực hiện tốt việc quản lý tài chính theo đúng quy định; bảo đảm kinh phí phục vụ hoạt động thường xuyên cũng như đột xuất của Cơ quan Đảng ủy Khối. Tham mưu đảm bảo kinh phí thực hiện và phục vụ tốt trên 320 hội nghị/nhiệm kỳ của Đảng bộ Khối và các ban tham mưu của Đảng ủy Khối.

Hằng năm, chị hoàn thành việc cập nhật, xử lý hơn 1.500 nghiệp vụ tài chính phát sinh; hoàn thành tốt việc xây dựng, bảo vệ và thực hiện Dự toán thu, chi ngân sách đảm bảo theo kế hoạch và đúng quy định của Luật ngân sách; tham mưu cho lãnh đạo trong việc sử dụng kinh phí ngân sách giao một cách tiết tiệm, hiệu quả đáp ứng được yêu cầu hoạt động thường xuyên và đột xuất của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; đảm bảo việc thanh toán lương, các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế .... cho cán bộ, nhân viên Cơ quan theo đúng quy định; thanh toán tiền cho Cơ quan Bảo hiểm xã hội hằng tháng đầy đủ để kịp thời giải quyết các chế độ hưu trí, ốm đau, thai sản cho cán bộ Cơ quan….

Cùng với đó, chị tham mưu thực hiện tốt việc chỉ đạo, đôn đốc các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối báo cáo và nộp tiền đảng phí về Đảng ủy Khối theo đúng quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; lập báo cáo thu, nộp Đảng phí và nộp tiền đảng phí lên Văn phòng Trung ương định kỳ đầy đủ, đúng hạn. Đảm bảo công tác thu nộp đảng phí hằng năm đều vượt kế hoạch từ 120% đến 130% mặc dù trên thực tế, việc thực hiện thu đảng phí của các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối theo đúng  tỷ lệ trích nộp và thời gian quy định là rất khó khăn do các tổ chức đảng trong Khối trải dài từ bắc vào nam, từ miền núi đến hải đảo.

Ngoài ra, các công việc đột xuất theo yêu cầu của Thường trực Đảng ủy Khối chị luôn hoàn thành tốt. Đồng thời, tham mưu các văn bản trình Văn phòng Trung ương Đảng phê duyệt bổ sung kinh phí để giải quyết một số nhiệm vụ trọng tâm đột xuất như: Chế độ chi trả trợ cấp cho các đồng chí cán bộ Cơ quan Đảng ủy Khối nghỉ chế độ hưu trí trước tuổi theo đề án tinh giản biên chế lần đầu tiên áp dụng tại Đảng ủy Khối; tham mưu kinh phí chỉnh lý tài liệu lưu trữ của Đảng bộ Khối (giai đoạn 2007-2015); tham mưu kinh phí tổ chức Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 trình Văn phòng Trung ương Đảng phê duyệt về mặt chủ trương cho tổ chức mở lớp và phê duyệt nội dung chi, định mức chi để tổ chức mở Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ kế cận của Đảng...

Chị đã trực tiếp xây dựng, tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Quyết định số 523-QĐ/ĐUK ngày 30/11/2016 kèm theo Quy định quản lý tài chính, tài sản trong Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; ban hành Hướng dẫn số 22-HD/ĐUK, ngày 16/10/2019 hướng dẫn chế độ chi tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó đã hướng dẫn cụ thể một số chế độ chi, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong toàn Đảng bộ Khối. Việc tham mưu xây dựng Hướng dẫn chế độ chi tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là thực sự cần thiết để thực hiện thống nhất về nội dung chi và định mức chi đến các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương theo đúng quy định về quản lý tài chính của Đảng. Tham gia Ban chủ nhiệm Đề tài Khoa học của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương với nhiệm vụ là thư ký của Đề tài khoa học - Mã số KHBĐ (2014 - 01): “Kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng trong quá trình  tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương", chị đã cùng Ban Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu và bảo vệ thành công đề tài theo đúng thời gian quy định, được Hội đồng khoa học các Cơ quan Đảng Trung ương nghiệm thu và đánh giá cao.

Tham gia Tổ biên tập của Văn phòng Trung ương Đảng thực hiện việc bổ sung, sửa đổi Quy định về chế độ đảng phí ban hành kèm theo Quyết định 342-QĐ/TW, ngày 28/12/2010 và Quyết định 99-QĐ/TƯ, ngày 30/5/2012 của Bộ Chính trị về chế độ chi hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng, là thành viên Tổ biên tập, chị đã đề xuất thực hiện chế độ thu, chi hoạt động công tác Đảng đối với các tổ chức cơ sở Đảng trong Doanh nghiệp với Văn phòng Trung ương Đảng để ban hành văn bản hướng dẫn cho phù hợp với mô hình tổ chức Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng thời tham gia Tổ biên tập sửa đổi và ban hành Quy định về một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của các cơ quan đảng ở Trung ương do Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì; tham gia Tổ biên tập xây dựng Đề án tự chủ về kinh phí hoạt động của các ban, đơn vị của Đảng ở Trung ương.

Thường xuyên hướng dẫn, tham gia báo cáo viên tại các hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng do Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức, trực tiếp tham gia hướng dẫn nghiệp vụ công tác quản lý tài chính, tài sản của Đảng đối với các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối; nghiệp vụ công tác thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí cho các đồng chí làm công tác kế toán Văn phòng cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối.

Đặc biệt, trên cương vị là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra kiêm nhiệm phụ trách công tác tài chính Đảng của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, chị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu Thường trực Ủy ban, đưa ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, tham mưu ban hành các mẫu biểu, văn bản hướng dẫn các tổ chức Đảng trong Khối thực hiện công tác quản lý và sử dụng tài chính Đảng; tham gia ý kiến tại các cuộc họp xem xét thi hành kỷ luật đối với các đảng viên và các đảng bộ trong khối có vi phạm; tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ và của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối và đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với cương vị là Bí thư chi bộ, chị luôn luôn nêu cao trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện các công việc của chi bộ, cùng với tập thể chi ủy lãnh đạo tốt các mặt công tác đảng ở chi bộ, xây dựng được tinh thần đoàn kết, thống nhất trong chi bộ; đảm bảo duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thông qua sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đóng góp tích cực vào việc giữ vững danh hiệu nhiều năm liên tục là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đối với chi bộ hằng năm đều đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Ngoài ra, trong vai trò là Tổ phó Tổ nữ công, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Cơ quan Đảng ủy Khối, chị đã tham mưu triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn như: Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20-10... và các hoạt động khác giúp chị em phụ nữ Cơ quan Đảng ủy Khối ngày càng khẳng định được vị trí của mình, tạo động lực để phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 Bản thân là cán bộ, đảng viên chị luôn nhận thức và xác định nhiệm vụ của mình trước Đảng, trước chức trách, nhiệm vụ được giao. Thường xuyên nêu cao bản lĩnh chính trị của mình trong đấu tranh ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Với sự nỗ lực phấn đấu của bản thân, bằng kết quả công việc đã thực hiện, hằng năm, chị đều được xếp loại “Công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”, được tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Khối”. Năm 2020 chị đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ,  được Đảng ủy Khối tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015-2020.

                                                                                                                                                                                                               Hoàng Lan

 
Ý kiến của bạn