Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật coi trọng công tác thi đua, khen thưởng

 182 lượt xem
Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật với vị trí, vai trò là “đơn vị sự nghiệp Trung ương của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư, có chức năng là cơ quan xuất bản chính trị của Đảng và Nhà nước", đã luôn ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; xứng đáng là một trong những lá cờ đầu của ngành Xuất bản Việt Nam và đã được tặng nhiều phần thưởng cao quý. 

Trong giai đoạn 2015 - 2020, công tác thi đua, khen thưởng của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã có bước chuyển căn bản về chất, các phong trào thi đua yêu nước đã được triển khai sâu rộng, phát triển từ bề rộng đến  chiều sâu, ngày càng thực chất và từng bước được đổi mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.
Ban Lãnh đạo, Đảng ủy Nhà xuất bản luôn gương mẫu và quan tâm chỉ đạo sát sao công tác thi đua, khen thưởng, tạo điều kiện thuận lợi để công tác thi đua được vận hành thông suốt; quan tâm đến việc xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng.
05 năm qua, Nhà xuất bản tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động bằng những việc làm cụ thể. Trong phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", Nhà xuất bản triển khai Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn, mỗi năm cung cấp 30 đầu sách với nhiều đề tài có nội dung thiết thực, phù hợp với cơ sở xã, phường, thị trấn, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên ở cơ sở và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; xây dựng nếp sống văn minh; nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng...
 
Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 3 Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật đã biểu dương, tôn vinh và khen thưởng 9 tập thể, 30 cá nhân điển hình tiên tiến

Hưởng ứng phong trào "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", Nhà xuất bản đang tiến hành những bước đi vững chắc để dần chuyển đổi mô hình hoạt động của các đơn vị sản xuất - kinh doanh sang mô hình doanh nghiệp. Bên cạnh chú trọng nâng cao chất lượng sách chính trị, lý luận, pháp luật, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Nhà xuất bản khuyến khích biên tập viên khai thác các mảng đề tài mang lại hiệu quả kinh tế để nâng cao thu nhập. Đặc biệt những năm gần đây, Nhà xuất bản chú trọng xuất bản sách về đề tài khởi nghiệp, về cách mạng công nghiệp 4.0 làm nguồn tri thức cho các doanh nghiệp tham khảo kinh nghiệm của các đơn vị khác ở trong và ngoài nước....
Bên cạnh đó, Nhà xuất bản đã phát động phong trào thi đua từng năm với các chủ đề phù hợp, gắn kết chặt chẽ với kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Tính riêng năm 2018 và 2019, Hội đồng Sáng kiến Nhà xuất bản đã công nhận 53 sáng kiến cấp cơ sở cho 30 tác giả/nhóm tác giả và 155 sáng kiến cấp Nhà xuất bản cho 91 tác giả/nhóm tác giả.
Tính từ đầu năm 2015 đến tháng 8/2020, số lượng sách xuất bản (gồm in mới, tái bản, nối bản) của cả giai đoạn là 5.968 tên sách với số lượng in 24.035.374 bản, 5.360.647.018 trang in quy đổi, trung bình mỗi năm xuất bản 995 tên sách với số lượng in 4.005.895 bản, 893.441.170 trang in. Theo đó, mỗi biên tập viên của Nhà xuất bản phải tổ chức đề tài, khai thác bản thảo, biên tập 7.914 trang in mỗi năm. Với đặc thù công tác biên tập sách chính trị, lý luận, pháp luật, đòi hỏi cán bộ biên tập phải hết sức thận trọng và nhạy bén để kịp thời phát hiện các vấn đề nhạy cảm, phức tạp tiềm ẩn trong từng trang sách, thì những con số nêu trên thực sự là một nỗ lực, cố gắng rất lớn của các biên tập viên sách chính trị, lý luận, pháp luật.
Công tác khen thưởng được duy trì thường xuyên, có nền nếp, bảo đảm chất lượng và hiệu quả. Trong 05 năm (2015 - 2019), có 959 lượt cán bộ đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 210 lượt cán bộ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 39 lượt cán bộ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua Nhà xuất bản, 59 lượt cán bộ được tặng Bằng khen của Giám đốc - Tổng Biên tập, 67 lượt tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, 54 lượt tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 24 lượt tập thể được tặng Cờ thi đua Nhà xuất bản, 16 lượt tập thể được tặng Bằng khen của Giám đốc - Tổng Biên tập. 
Nhà xuất bản làm hồ sơ đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 07 tập thể đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước các năm của Nhà xuất bản; làm hồ sơ đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương xét tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 05 tập thể; Huân chương Lao động hạng Nhất cho 01 cán bộ; Huân chương Lao động hạng Nhì cho 07 cán bộ; Huân chương Lao động hạng Ba cho 12 cán bộ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 06 cán bộ đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác.
Giai đoạn 2020 - 2025 là giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Nhà xuất bản, đồng thời cũng là giai đoạn thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chính trị của mình, Nhà xuất bản tiếp tục thi đua theo chủ đề “Chủ động - Sáng tạo - Tận tụy - Kỷ cương - Hiệu quả - Vì sự phát triển của Nhà xuất bản”. Trong đó, tập trung thi đua giữ gìn và phát huy truyền thống, uy tín của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; xây dựng và phát triển toàn diện để Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xứng đáng là trung tâm biên tập, xuất bản sách chính trị, lý luận và pháp luật hàng đầu của cả nước. Cùng với đó, phát huy sức mạnh tổng hợp và mối quan hệ chặt chẽ giữa các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể quần chúng trong việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, nhằm xây dựng cơ quan, xây dựng Đảng bộ và các đoàn thể thực sự trong sạch, vững mạnh, ngày càng phát triển, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết trong Nhà xuất bản. Đồng thời, thi đua hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào thi đua do cấp trên phát động; thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của cơ quan Nhà xuất bản. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động của cơ quan Nhà xuất bản; nêu cao trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Đảng bộ cơ quan Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…
                                                                                                                                      Hoàng Mai

 
Ý kiến của bạn