Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và triển khai nhiệm vụ năm 2021

 411 lượt xem
Sáng ngày 07/01/2021, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và triển khai nhiệm vụ năm 2021. 

 

Dự Hội nghị có đồng chí Lê Vĩnh Tân,  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đồng chí Nguyễn Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ; đồng chí Trương Thị Liên, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ; đồng chí Nguyễn Văn Thủy, Phó Chánh Văn phòng, Bộ Nội vụ; lãnh đạo các vụ, đơn vị, toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. 

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trao Cờ thi đua và danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2020 cho các tập thể

Chủ tọa Hội nghị gồm hai đồng chí:  Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Lê Văn Vũ, Vụ trưởng Vụ III, Chủ tịch Công đoàn Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

                                                Chủ tọa điều hành Hội nghị

Trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2020, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã nêu bật những kết quả đạt được:

Đã tham mưu tổ chức các phiên họp của Hội đồng và Thường trực Hội đồng theo kế hoạch; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”;tham mưu cho các Thành viên Hội đồng tham dự, chỉ đạo và hướng dẫn, phối hợp tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước cấp bộ, cấp tỉnh và Đại hội toàn quốc; xét phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động”, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” đúng quy định; hướng dẫn, đôn đốc các cụm, khối thi đua tổ chức hội nghị, báo cáo kết quả hoạt động và bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đã tổ chức thành công tốt đẹp và đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra; đảm bảo trang trọng, chu đáo, an toàn, tiết kiệm; thực sự là ngày hội biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, tạo dấu ấn cho các đại biểu và tạo sự lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ban đã có sự chủ động tham mưu, sớm ban hành Đề án, Kế hoạch, thành lập Ban Tổ chức Đại hội, 03 Tiểu ban và bộ phận thường trực giúp việc của 03 Tiểu ban. Các bộ phận giúp việc và toàn thể đội ngũ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của Ban đã hết sức nỗ lực, trách nhiệm, đề xuất những cách thức tổ chức linh hoạt, đổi mới, phối hợp tốt công tác với nhau và với các cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào thành công của Đại hội. Ban Tổ chức Đại hội đã họp tổng kết, đánh giá kết quả và ghi nhận nỗ lực, đóng góp của Ban trong công tác tổ chức Đại hội.

Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Năm 2020, Ban tiếp tục tập trung tham mưu, hoàn chỉnh Hồ sơ Dự án xây dựng Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi); đã trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020; tham mưu các văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri, tham gia các Báo cáo của Chính phủ, Quốc hội … Ban hành các văn bản hướng dẫn thi đua, khen thưởng về: công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tổng kết các Phong trào thi đua: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”,“Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững; công tác phòng, chống tham nhũng...

Chú trọng đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tổ chức các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, trọng tâm là 04 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện đúng quy định, quan tâm khen thưởng tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp; ứng dụng CNTT, gửi, nhận file hồ sơ khen thưởng trên Hệ thống quản lý hồ sơ khen thưởng điện tử.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông, các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, với nhiều hình thức đa dạng về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, trong đó tập trung tuyên truyền về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị, tuyên truyền kết quả Đại hội Thi đua yêu nước cấp bộ, cấp tỉnh; đặc biệt là tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Qua đó, đã giới thiệu nhiều mô hình mới, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua; đã xuất bản sách về gương điển hình tiến tiến, chân dung Anh hùng giai đoạn 2016-2020; ... Tạp chí Thi đua Khen thưởng và Trung tâm Tin học của Ban đã chú trọng mở chuyên trang, chuyên mục, tăng cường nội dung, tin bài tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước và Đại hội toàn quốc.

Tổ chức thực hiện theo đúng tiến độ Kế hoạch pháp chế năm 2020 của Bộ Nội vụ; đặc biệt, đã trình Bộ trưởng ký gửi Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Hồ sơ pháp điển hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo đúng mục tiêu yêu cầu, đảm bảo tiến độ; rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng theo quy định; triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, tổ chức tập huấn, phổ biến Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Ban, ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; tổ chức các đoàn thanh tra năm 2020 và điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, báo cáo Bộ trưởng theo đúng quy định.

Rà soát, xây dựng mới và sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế như: tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý của Ban; Quy chế làm việc và các quy chế, quy định về nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm; tiếp nhận, tiếp nhận và bổ nhiệm...Công tác tổ chức cán bộ thực hiện đúng quy định, kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ như: Thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng ban, Phó Trưởng ban (do Bộ Nội vụ chủ trì) và kiện toàn một số vị trí cấp vụ, cấp phòng, tuyển dụng công chức, giao biên chế, công chức, viên chức năm 2020 cho các vụ, đơn vị. Rà soát hồ sơ công chức, viên chức và hoàn thành việc thực hiện theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức. Tổ chức 02 đợt tập huấn cho đội ngũ công chức của Ban về các quy định mới ban hành liên quan đến chế độ, chính sách công vụ, công chức và soạn thảo văn bản. Năm 2020, Ban có 03 Đề tài khoa học cấp Bộ được nghiệm thu chính thức tại Bộ Nội vụ.

Các quy định liên quan đến công tác tổng hợp - văn phòng, quản trị công sở, công tác tài chính luôn được Ban rà soát, hoàn thiện và nghiêm túc thực hiện như: Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Bộ Nội vụ, Chương trình tiết kiệm, chống lãng phí, Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng trụ sở, nhà làm việc, tài sản của Ban, quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và công chức, viên chức. Trong năm 2020, đã làm việc với đoàn Kiểm toán Nhà nước và đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ về công tác tài chính, được đánh giá tốt.

Chế độ thông tin báo cáo được thực hiện đầy đủ; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, và gửi các báo cáo định kỳ, đột xuất đúng yêu cầu, đáp ứng tốt sự chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Ban và Bộ Nội vụ. Công tác văn thư, lưu trữ tiếp tục được cải tiến; văn bản đi, đến được giải quyết kịp thời, đảm bảo thời gian quy định. Công tác chỉnh lý, số hóa hồ sơ khen thưởng, nộp hồ sơ, tài liệu lưu trữ; tra cứu, xác nhận khen thưởng, làm thủ tục cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng được thực hiện đúng quy định.

Công tác quản trị, quản lý tài sản, bố trí trang thiết bị, điều kiện làm việc của công chức, viên chức, người lao động theo thực hiện đúng quy định. Công tác trực và bảo vệ, công tác phòng cháy, chữa cháy bảo đảm an toàn, cơ quan sạch, đẹp, văn minh. Đang triển khai Dự án nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trụ sở Ban theo đúng kế hoạch.

Ban luôn chú trọng thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ về cải cách hành chính; ban hành Chương trình cải cách hành chính năm 2020 và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, yêu cầu công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ đề ra. Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và duy trì việc đăng tải 54 thủ tục hành chính về thi đua, khen thưởng trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ, của Ban và niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan Ban. Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 và đang triển khai hoàn thiện các quy trình ISO đáp ứng yêu cầu mới theo hướng điện tử hóa.

Quan tâm ứng dụng CNTT trong công tác thi đua, khen thưởng. Tiếp tục hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương gửi, nhận file điện tử hồ sơ khen thưởng, tra cứu Tờ trình đề nghị khen thưởng trên Hệ thống quản lý hồ sơ khen thưởng điện tử. Cập nhật dữ liệu hồ sơ khen thưởng vào phần mềm Hệ thống quản lý hồ sơ khen thưởng điện tử; rà soát, chỉnh sửa cơ sở dữ liệu hồ sơ khen thưởng điện tử của các bộ, ban, ngành, địa phương trên Hệ thống. Cung cấp dịch vụ trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử của Ban cho 32 thủ tục khen thưởng cấp Trung ương.  Tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý văn bản của Bộ Nội vụ trên phần mềm V-office; xây dựng phòng họp trực tuyến và thực hiện giao ban không giấy tờ.

Ban đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid -19 và luôn thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phòng, chống dịch bệnh. Trong thời gian cao điểm của dịch bệnh, đã duy trì các biện pháp cấp bách theo đúng yêu cầu, kiểm soát chặt chẽ an ninh, an toàn, việc ra, vào cơ quan; thực hiện tốt việc tổ chức làm việc tại nhà đối với toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban; đã phân công lịch trực của Lãnh đạo Ban, Lãnh đạo các vụ, đơn vị và các vị trí văn thư, phục vụ của Văn phòng, đảm bảo hoạt động thông suốt, không bị gián đoạn. Tham mưu và phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch an toàn khi tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tại các bộ, ban, ngành, địa phương và Đại hội toàn quốc.

Chủ tịch công đoàn Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Lê Văn Vũ trình bày Báo cáo công tác công đoàn năm 2020

Đối với công tác công đoàn năm 2020, đồng chí Lê Văn Vũ, Chủ tịch Công đoàn Ban báo cáo tại Hội nghị: Mặc dù có khó khăn chung nhưng hoạt động của công đoàn Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trong năm qua tiếp tục thể hiện được vai trò, vị trí, chức năng của tổ chức công đoàn, có nhiều nội dung hoạt động được đổi mới, hiệu quả; các phong trào thi đua được đẩy mạnh; các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo, chăm lo chính sách chế độ đoàn viên công đoàn được thực hiện tốt; tư tưởng và đời sống đoàn viên công đoàn cơ bản ốn định, tạo tinh thần đoàn kết trong công tác, hầu hết cán bộ, đoàn viên công đoàn đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Đồng chí Nguyễn Văn Vượng, Trưởng ban Ban Thanh tra nhân dân báo cáo tại Hội nghị về quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân

          Đồng chí Nguyễn Văn Vượng, Trưởng ban Ban Thanh tra nhân dân báo cáo tại Hội nghị về quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân, cho biết: Công tác tổ chức, lãnh đạo quản lý, công chức, viên chức và người lao động đều chưa phát hiện sai phạm trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và thực hiện các, Quy định, Quy chế, Nghị quyết của Hội nghị công chức, viên chức, người lao động đề ra; thực hiện các chế độ tài chính, công khai tài chính, đảm bảo tốt chế độ chính sách của mỗi công chức, viên chức và người lao động. Đặc biệt, trong năm qua, Ban Thanh tra nhân dân không nhận được đơn thư tố cáo, khiếu nại, phản ánh, kiến nghị về vi phạm chế độ chính sách, quyền và lợi ích hợp pháp đối với công chức, viên chức và người lao động hoặc các hiện tượng bất bình thường trong các tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương dẫn đến phải yêu cầu Ban Thanh tra nhân dân làm việc.

Thực hiện Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, đồng chí Lê Văn Vũ, Chủ tịch Công đoàn Ban lấy ý kiến Hội nghị và biểu quyết số lượng thành viên Ban Thanh tra nhân dân gồm 03 đồng chí. Hội nghị đã bầu Ban kiểm phiếu và tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả, đồng chí Đào Đức Dương, Nguyễn Công Hoan và Nguyễn Văn Vượng đã được bầu vào Ban Thanh tra nhân dân.

Hội nghị đã nghe Báo cáo việc thực hiện tài chính của cơ quan; xem clip tổng hợp hình ảnh hoạt động của Ban, minh họa, làm sâu sắc thêm kết quả công tác năm 2020.

Tại Hội nghị, 04 báo cáo tham luận của lãnh đạo các vụ đã tập trung làm rõ các vướng mắc, các giải pháp thực hiện và những kiến nghị, đề xuất để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân vui mừng, phấn khởi về những thành tích đạt được của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Trong năm 2020, cả thế giới và nước ta đã trải qua những thăng trầm, thiên tai, dịch bệnh, những thảm họa trong kinh tế, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Bộ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá rất cao sự chỉ đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo Ban, cùng với sự đoàn kết nội bộ cao đã vượt qua những khó khăn đó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. Đặc biệt, Bộ Trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đánh giá cao sự chuyên nghiệp, bài bản của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động Ban Thi đua - Khen thưởng trong công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, đã góp phần vào thành công của Đại hội.

Đối với phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân rất đồng tình với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã đề ra. Bộ trưởng cũng chỉ rõ:

Thứ nhất là công tác xây dựng thể chế: Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi, đây là Luật có tác động rất rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực, sao cho khen thưởng phải tạo động lực lan tỏa trong xã hội.

Thứ hai là đổi mới trong công tác thi đua, khen thưởng: Làm tốt công tác xây dựng các chương trình, kế hoạch thi đua cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Chính phủ, Bộ Nội vụ, nhất là sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chú trọng công tác phát hiện các tổ chức, cá nhân điển hình để khen thưởng

          Thứ ba: Đề nghị trong năm 2021, nghiên cứu tham mưu cho Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương giải quyết dứt điểm về chính sách khen thưởng qua các thời kỳ, nhất là vấn đề đổi, cấp lại các bằng, các chứng nhận khen thưởng đã bị mất, mục nát.

          Thứ tư: Đề nghị các đồng chí lãnh đạo Ban quan tâm hơn nữa trong công tác đào tạo cán bộ, công chức, viên chức của Ban, cần quan tâm hơn nữa đối với cán bộ nữ.

          Thứ năm: Đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết nội bộ, với vai trò là Cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, tham mưu tốt hơn nữa về công tác thi đua, khen thưởng cho Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang phát biểu tiếp thu ý kiến của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt cho tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang trân trọng cảm ơn, tiếp thu các ý kiến của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Đồng chí Phạm Huy Giang khẳng định: Tập thể Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương luôn nỗ lực, cố gắng, giữ vững đoàn kết, đổi mới sáng tạo, giữ vững kỷ cương, nền nếp, tràn đầy khát vọng để phát triển, từ đó cụ thể hóa và thực hiện các nhiệm vụ mà đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao tại Hội nghị hôm nay.

Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2020 cho các cá nhân

          Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã trao Cờ thi đua của Bộ Nội vụ năm 2020 cho Văn phòng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho các đơn vị: Vụ Nghiên cứu Tổng hợp, Tạp chí Thi đua Khen thưởng, Văn phòng; trao Bằng khen của Bộ trưởng cho 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Bộ Nội vụ.

          Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2020 cho 10 cá nhân và công bố 2 tập thể, 29 cá nhân được tặng Giấy khen của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban ký kết Giao ước thi đua năm 2021                                                                           

Dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các vụ, đơn vị của Bộ Nội vụ, lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban đã ký kết Giao ước thi đua năm 2021.

                                                                                                                                                                                                       Minh Vũ   

 
Ý kiến của bạn