Cụm thi đua 9 tỉnh đồng bằng Sông Hồng họp trù bị chuẩn bị tổng kết công tác năm 2020

 165 lượt xem
TĐKT – Chiều 17/1, tại Quảng Ninh, Cụm thi đua 9 tỉnh đồng bằng Sông Hồng tổ chức họp trù bị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. 

 

Cụm thi đua đồng bằng Sông Hồng bao gồm 9 tỉnh: Hải Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình và Quảng Ninh.

Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì cuộc họp trù bị

Năm 2020, phong trào thi đua yêu nước các tỉnh trong Cụm thi đua Đồng bằng sông Hồng đã được triển khai với nội dung, tiêu chí cụ thể, đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng được kịp thời hoàn thiện; bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp được củng cố, kiện toàn...

Đại diện lãnh đạo các tỉnh tham gia đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện quy chế và tiêu chí bình xét thi đua năm 2021

Công tác khen thưởng được quan tâm đúng mức, kịp thời và có tác dụng nêu gương, tỷ lệ khen người lao động trực tiếp được nâng lên; công tác khen thưởng đột xuất đã được thực hiện kịp thời, góp phần động viên, nêu gương các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Kết quả của các phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã góp phần tích cực vào việc phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội của tỉnh đã đặt ra.

Đồng chí Lê Văn Vũ, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đóng góp ý kiến

Tại Hội nghị trù bị, các tỉnh trong Cụm đã nghiêm túc chấm điểm bình xét khen thưởng năm 2020; đồng thời bầu cụm trưởng, cụm phó năm 2021. Bên cạnh đó, các tỉnh đã thẳng thắn trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, cũng như đề ra những cách thức đổi mới hoạt động, hoàn thiện quy chế, tiêu chí bình xét trong năm 2021./.

                                                                                                                                                                                                              Mai Thảo

 
Ý kiến của bạn