Thời gian thẩm định, trả kết quả khen thưởng

 11228 lượt xem
 

 

Cấp thẩm định Thời gian Kết quả xử lý
1. Cấp xã, phường thẩm định 10 ngày

- Quyết định khen thưởng

- Trình cấp huyện, thị xã,..

2. Cấp huyện thẩm định 10 ngày

- Quyết định khen thưởng

- Trình cấp tỉnh, thành phố

3. Cấp tỉnh, Bộ, ngành thẩm định

10 ngày                      


15 ngày

                                      


30 ngày                            


Không qui định thời gian

Thông báo kết quả khen thưởng cho các đơn vị trình khen thưởng    


- Quyết định khen thưởng

- Trình TTg khen thưởng đối với: BK, Cờ Thi đua, HCLD, HCCC, HCBVTQ, Huy chương


- Trình TTg khen thưởng đối với: Từ HC Độc lập trở lên, Danh hiệu vinh dự Nhà nước, Giải thưởng, CSTĐTQ


Trình TTg khen thưởng đột xuất (Huân chương Dũng cảm...)                                                   

4. Ban TĐKTTW thẩm định trình TTg

10 ngày


20 ngày


Theo Qui chế HĐTĐKTTW


Không qui định thời gian

Đối với các trường hợp không phải xin ý kiến các cơ quan liên quan


Đối với các trường hợp phải xin ý kiến các cơ quan liên quan


Đối với các trường hợp đề nghị danh hiệu Anh hùng                                                                                                                                                                                                    


Trình khen thưởng đột xuất theo thủ tục đơn giản                                                                                                            

5. Văn phòng Chính phủ làm thủ tục trình TTg 10 ngày

- Quyết định KT gửi các Bộ, ban, ngành, địa phương trình 

-Trình CTN (đối với các hình thức thuộc thẩm quyền QĐ của CTN)

6. Văn phòng Chủ tịch nước làm thủ tục trình CTN 10 ngày - Quyết định KT
7. Thông báo, trả kết quả khen thưởng 10 ngày

Ban Thi đua - Khen thưởng:

- Sao gửi quyết đinh của CTN

- Công văn thông báo các trường hợp chưa được khen thưởng

- Cấp phát hiện vật khen thưởng tại Ban (không gửi đường bưu điện; trường hợp không đến nhận phải có văn bản đề nghị, yêu cầu cụ thể; không cấp các trường hợp lẻ, cấp phát đủ theo quyết định

 

 

 
Ý kiến của bạn