Tiến độ hồ sơ khen thưởng trong tháng 7 năm 2012.

 7245 lượt xem
Tình hình xử lý tờ trình khen thưởng trong tháng 7 năm 2012. 

TÌNH HÌNH XỬ LÝ TỜ TRÌNH KHEN THƯỞNG TRONG

THÁNG 7/2012 

Stt

Đơn vị

Số TTr còn tồn tháng trước

Số TTr nhận được trong tháng

Số TTr đã xử lý

Số TTr còn tồn

1

Vụ I

12

2

4

10

2

Vụ II

19

93

107

5

3

Vụ III

12

82

80

14

Tổng

 

43

177

191

29

 
Ý kiến của bạn