Thủ tục khen thưởng Huân chương Lao động cho cá nhân có quá trình cống hiến

 4736 lượt xem
 
Thủ tục Khen thưởng Huân chương Lao động cho cá nhân có quá trình cống hiến
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Chủ tịch nước
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC  Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
Cơ quan phối hợp (nếu có) Bộ, ngành, địa phương
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hoặc quan bưu điện
Thời hạn giải quyết 15 ngày (Hồ sơ xin hiệp y 30 ngày)
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Phí, lệ phí Không
Kết quả thực hiện TTHC Quyết định khen thưởng, hiện vật kèm theo
Trình tự thực hiện

1. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiếp nhận đề nghị khen thưởng của Bộ, ngành, địa phương.

 2. Thẩm định hồ sơ (xin ý kiến Ban Tổ chức Trung ương đối với cán bộ diện Trung ương quản lý). Sau khi có đầy đủ hồ sơ quy định, Ban TĐKT Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định khen thưởng.

3. Khi có quyết định của Chủ tịch nước, Ban thông báo, viết bằng, đóng dấu tại Văn phòng Chủ tịch nước và cấp phát cho Bộ, ngành, địa phương.

4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đảm bảo hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật...), Ban TĐKT Trung ương thông báo đến Bộ, ngành, địa phương.

 Hồ sơ

I. Thành phần hồ sơ:

1. Tờ trình Thủ tướng Chính phủ của Bộ, ngành, địa phương

2. Biên bản họp hội đồng TĐKT cấp Bộ ngành, địa phương

3. Tóm tắt thành tích và quá trình cống hiến.

4. Hiệp y khen thưởng của các cơ quan liên quan

II. Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai Mẫu hướng dẫn thực hiện báo cáo thành tích
Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC Không
Căn cứ pháp lý

Luật Thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003Luật sửa đổi bổ sung ngày 14/6/2005

Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TĐKT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TĐKT 

 
Ý kiến của bạn